Επιστροφή ΦΠΑ σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός ΕΕ

Αριθμ. Δ6Α 1143797 ΕΞ2014 – ΦΕΚ B 2912 – 29.10.2014

Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το Τμήμα ΣΤ−Επιστροφής ΦΠΑ σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.