ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Ηλεκτρονικά η αίτηση για υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Κατάργηση

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ – Νομικών). Κατάργηση

NOMOΣ 4337/2015 – ΦΕΚ A 129 – 17.10.2015 (εφαρμογή του μνημονίου)
Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 21
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. τα άρθρα 127, 128, 148 του ν. 4270/2014,
β. η παρ. 22 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄150),
γ. η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18)
δ. η παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (Α΄314).
ε. Το άρθρο 5 και η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 396/ 1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Α΄ 198)
στ. Το σημείο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, το άρθρο 3, η παρ. 11 του άρθρου 5 και το σημείο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 243/19.7.1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144)
ζ. Το σημείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 427/ 1976 «Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του ν.δ. 243/1969 περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 230)
η. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 38 του ν. 4331/2015 (Α΄69)
θ. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)

2. Από την 1.1.2017 καταργείται το άρθρο 146 του ν. 4270/2014.

3. Oι διατάξεις των άρθρων 21, 28, 31, 39, 75 και 76 του ν. 4331/2015 (Α΄69) καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους (02.07.2015)

—— καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους (02.07.2015) —-

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (άρθρο 39,του Ν.4331/2015)

Με το άρθρο 39 του Ν.4331/2015 οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και υπάγονται στο ″ΝΕΟ″ ασφαλιστικό (δηλαδή έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 01.01.1993), έχουν τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Εάν πληροίτε τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιθυμείτε να επιλέξετε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία μπορείτε να υποβάλλετε τη σχετική αίτηση και Ηλεκτρονικά.

Σας ενημερώνουμε ότι για να υλοποιηθεί το αίτημά σας θα πρέπει κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης να μην έχετε οφειλές προς το ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχετε υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να είστε ενήμεροι.

Μετάβαση στην ηλεκτρονική αίτηση (πατήστε εδώ)

Στοιχεία αιτούντος
Τα στοιχεία που ζητούνται παρακάτω αποσκοπούν στην επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, προκειμένου στην συνέχεια να εξεταστεί η αίτησή σας. Προσπαθήστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία όσο το δυνατόν σε συμφωνία με τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του το ΤΣΜΕΔΕ.
Αρ. Δύναμης
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ (0 αν είστε Ε.Δ.Ε.)
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ