Ευρωεκλογές 2014. Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα για τα ψηφοδέλτια

ευρωεκλογές 2014Αριθμ. 17778 – ΦΕΚ Β 1113 – 03.05.2014

Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α ΄89) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1427/1984 «΄Ασκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών Κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄ 40).
β) Των άρθρων 70 και 71 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98).
δ) Τις διατάξεις του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
ε) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, τρέχοντος οικονομικού έτους, ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ (1.348.326,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (του Ειδ. Φορέα 07-130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5261).
3. Την αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
4. Την αριθμ. 3479/10-2-2014 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού 5.000.000 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, ειδικός φορέας 07-130, ΚΑΕ 5621 του έτους 2014, (ΑΔΑ:ΒΙΡ5Ν-ΒΚ8), αποφασίζουμε:

1. Η ποσότητα του χαρτιού για την κατασκευή ψηφοδελτίων που χορηγείται στα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την διενέργεια των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014, είναι ανάλογη προς την απαιτούμενη ποσότητα για την κατασκευή ψηφοδελτίων σε αριθμό που να υπερβαίνει κατά είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους του συνόλου των εκλογικών περιφερειών.

2. Τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων που καταρτίζουν συνδυασμούς υποψηφίων και δικαιούνται χαρτιού, ζητούν τη χορήγηση αυτού, από το Υπουργείο Εσωτερικών με αίτηση του αρχηγού ή των συναρχηγών ή της διευθύνουσας επιτροπής τους ή ειδικού αντιπροσώπου που διορίζεται αρμοδίως με έγγραφη δήλωση.
Στην αίτηση με την οποία ορίζεται και εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος για την παραλαβή του χαρτιού, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση των αρμοδίων ως άνω για την υποβολή της αίτησης, με την οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι το κόμμα ή ο συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων θα καταρτίσει συνδυασμό υποψηφίων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα υποβάλει αυτόν αρμοδίως για ανακήρυξη.

3. Σε περίπτωση μη ανακήρυξης συνδυασμού, το κόμμα ή ο συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων, που πρότεινε το συνδυασμό, υποχρεούται, να επιστρέψει το χαρτί που χορηγήθηκε σ’ αυτό, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακήρυξη των συνδυασμών. Διαφορετικά θα καταβάλλεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), ύστερα από έγγραφη εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών, το αντίτιμο της αξίας του χαρτιού, το οποίο θα είναι ανάλογο προς την τιμή προμήθειας που επιτεύχθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

4. Το χαρτί χορηγείται με απόδειξη, βάσει εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών, που καθορίζει το δικαιούχο κόμμα ή συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων, τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, την ποσότητα που πρέπει να χορηγηθεί και τον τρόπο παράδοσής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ