Εκλογές 2019. Που και πως ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι

Εκλογές 2019. Που και πως ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος δικαστικών αντιπροσώπων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα 22 Μαΐου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 39408

Θέμα: Άσκηση εκλογικού δικαιώματος δικαστικών αντιπροσώπων

Ύστερα από ερωτήματα που έχουν τεθεί υπόψη του Υπουργείου, αναφορικά με την άσκηση εκλογικού δικαιώματος δικαστικών αντιπροσώπων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας διευκρινίζονται τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ

Όπως αναφέρεται και στη με αριθ. 34/36857/14.05.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την τροποποίηση των άρθρων 62 και 69 του πδ/τος 26/2012 με το άρθρο 249 του ν. 4610/2019, και δεδομένου ότι την 26η Μαΐου 2019 διενεργούνται περισσότερες της μιας εκλογικές διαδικασίες ταυτόχρονα σε διαφορετικά εκλογικά τμήματα (Α και Β), οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών των τμημάτων αυτών ψηφίζουν και στο τμήμα στο οποίο δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, εφόσον το δικαιούνται, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται κατωτέρω.

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι δηλαδή που ασκούν τα καθήκοντά τους σε Α΄ή Β΄τμήμα, ψηφίζουν αντίστοιχα και στο άλλο τμήμα του ζεύγους, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Α. Ψηφοφορία δικαστικών αντιπροσώπων στις ευρωεκλογές

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντα τους.

Οι έφοροι, οι αναπληρωτές τους, οι αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, που δεν άσκησαν τα καθήκοντα τους, καθώς και όσοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί μετέχουν στην εκλογική διαδικασία, εφόσον έχουν οριστεί με σχετική απόφαση του οικείου εφόρου, ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα της έδρας του εφόρου, που ορίζεται από αυτόν.

Οι ανωτέρω ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του Κράτους. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος που είναι γραμμένοι.

Β. Ψηφοφορία δικαστικών αντιπροσώπων στις περιφερειακές εκλογές

Oι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι έφοροι αυτών, στις περιφερειακές εκλογές ψηφίζουν μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου χωρικής αρμοδιότητας της οικείας περιφέρειας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους.

Υπό τον όρο «οικεία περιφέρεια» νοείται η αντίστοιχη αιρετή περιφέρεια.

Σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου στον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, αλλά σε άλλον της ίδιας όμως περιφέρειας, ψηφίζουν, υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν το δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Γ. Ψηφοφορία δικαστικών αντιπροσώπων στις δημοτικές εκλογές

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές μόνον αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους.

Αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου, στον οποίο ανήκει το εκλογικό τμήμα, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και ψηφίζουν.

Δ. Ψηφοφορία δικαστικών αντιπροσώπων στις κοινοτικές εκλογές

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήμου.

Η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την τοποθέτηση αντιγράφου αυτού στους εκλογικούς σάκους, προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι.