Πως γίνεται ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Πως γίνεται ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και η πιστοποίηση διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου στα ΚΤΕΟ
Αριθμ. οικ. 19111/192 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1003/26.03.2019
Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
2. Την ανάγκη καθορισμού για τον περιοδικό, τον έκτακτο και τον εκούσιο τεχνικό έλεγχο των οχημάτων:

α) Του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειάς τους από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας,

β) των αναλυτικών σημείων ελέγχου,

γ) του αποδεικτικού στοιχείου που πιστοποιεί τη διενέργεια του ελέγχου,

δ) των όρων και προϋποθέσεων, υπό τους οποίους το όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορεί έως ότου υποβληθεί επιτυχώς σε νέο τεχνικό έλεγχο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει ελαττώματα όσον αφορά στα καθορισμένα σημεία ελέγχου,

ε) του ευλόγου χρονικού πλαισίου εντός του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος,

στ) του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου επιτρέπεται η χρήση ενός οχήματος με σοβαρές ελλείψεις προτού απαιτηθεί να υποβληθεί σε επανέλεγχο,

ζ) των περιπτώσεων είτε απαγόρευσης της χρησιμοποίησης στο δημόσιο οδικό δίκτυο οχήματος με επικίνδυνες ελλείψεις είτε περιορισμένης κυκλοφορίας του μέχρι να επισκευαστούν οι ελλείψεις και να εκδοθεί νέο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου,

η) κάθε άλλου σχετικού θέματος.

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 1
Πρόσκληση για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου

Άρθρο 3
Πιστοποίηση διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε όχημα

Άρθρο 4
Διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου – Κριτήρια για την καταλληλότητα του οχήματος

Άρθρο 5
Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας

Άρθρο 6
Διενέργεια Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου μεταχειρισμένων οχημάτων πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά στη χώρα μας

Άρθρο 7
Τεχνικός έλεγχος ενάριθμων οχημάτων κατά την μεταβίβαση

Άρθρο 8
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 9
Καθορισμός ελάχιστου χρόνου διενέργειας περιοδικών τεχνικών ελέγχων των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 10
Διενέργεια Έκτακτου Τεχνικού Ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 11
A. Εκούσιος τεχνικός έλεγχος οχημάτων ταξινομημένων στη χώρα μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

Άρθρο 12
Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων

Άρθρο 13
Προσαρτώνται τα Παραρτήματα I, II, III, IV, V, VI και VII που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την ισχύ της παρούσας καταργούνται οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις

2. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 15
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1003/26.03.2019) δηλαδή από 26.09.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.