Ευρωεκλογές 2014. Τύπος των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων

Euro-BallotΑριθ. 8425 – ΦΕΚ Β 533 – 04.03.2014

Καθορισμός του τύπου των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) για την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊ­κού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών Κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας».
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ο τύπος των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) που χρησιμοποιούνται στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όμοιος ή ανάλογος με τον χρησιμοποιούμενο στο κράτος–μέλος που βρίσκεται κάθε ελληνική πρεσβευτική ή προξενική αρχή ή και διαφορετικός, που να εξασφαλίζει όμως πάντοτε τη μυστικότητα της ψήφου και να ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες της ψηφοφορίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ