Κατανομή ποσοστού της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα

Αριθμ. 25336 – ΦΕΚ Β 1681 – 24.06.2014

Κατανομή ποσοστού 40% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
Α. Προσδιορίζουμε τα πολιτικά κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία θα λάβουν το 40% του κατανεμητέου ποσού των 7.000.000 € το οποίο ανέρχεται σε 2.800.000 €.

1. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
4. ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) – Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα – Δυναμική Ελλάδα – Μεταρρυθμιστική Αριστερά – Νέοι Μεταρρυθμιστές – ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2012 – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Β΄]
5. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
6. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ- ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
8. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
9. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
10. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α1. Κατανέμουμε το ποσό της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα κόμματα όπως παρακάτω:

Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΑ
1 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 1.518.370 848.266,12
2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.298.948 725.681,87
3 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 536.919 299.959,96
4 ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) – Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα – Δυναμική Ελλάδα – Μεταρρυθμιστική Αριστερά – Νέοι Μεταρρυθμιστές – ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2012 – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Β΄] 458.501 256.150,26
5 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 377.648 210.980,20
6 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 349.343 195.167,07
7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ- ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 197.836 110.524,82
8 ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) 154.021 86.046,74
9 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 68.630 38.341,45
10 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 51.697 28.881,51
ΣΥΝΟΛΑ 5.011.913 2.800.000,00

Β. Δυνάμει των σχετικών 8, 9 και 10 αναστέλλεται η καταβολή ποσού 299.959,95 ευρώ για την εκλογική χρηματοδότηση στο δικαιούχο κόμμα ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Το ανωτέρω ποσό παρακρατείται και θα καταβληθεί ατόκως στο δικαιούχο κόμμα σε περίπτωση συνδρομής των όρων της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7Α του Ν. 3023/2002, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

—–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του Ν. 4220/2013 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014 (Α΄ 271).
2. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών» (Α΄ 146) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89) και β΄ όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄).
4. Τη με αριθμ. 17433/30.4.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός ποσού εκλογικής χρηματοδότησης των Πολιτικών Κομμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014» (Β΄ 1077).
5. Τη με αρθμ. 17434/30.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 (Β΄ 1077).
6. Τις με αριθμ. 2/2012 και 1/2014 αποφάσεις της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής, με τις οποίες κατανεμήθηκαν οι έδρες που ανήκουν στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Εθνικό Κοινοβούλιο και από τις οποίες προκύπτει το ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα πολιτικά κόμματα που συμμετείχαν στις αντίστοιχες εκλογές.
7. Την από 25.4.2014 πρόταση, όπως αυτή εκφράσθηκε από τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 4203/2013 (Α΄ 235).
9. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 12415/19-12-2013 (Α΄ 281) της Ολομέλειας της Βουλής με θέμα: «Αναστολή κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος “ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ”».
10. Τη με αριθμ. 51776/23-12-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί αναστολής κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης προς το πολιτικό κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» (Β΄ 3275).
11. Τη με αριθμ πρωτ. 23059/06.06.2014 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με α/α έγκρισης της ΥΔΕ 52016 (ΑΔΑ: 66ΦΤΝ-5ΩΦ).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,