Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλων Όπλων

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οικείο Αστυνομικό τμήμα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου, με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ένσημο χαρτόσημα.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο της αδείας κατοχής του όπλου ή των όπλων που θα αναφέρονται στο εν λόγω δελτίο.