Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑΛ

Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑΛ

Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 42/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 68/15.05.2017
Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)»

Τροποποιούμε τις διατάξεις του π.δ 56/2016 (Α 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)»

Το κείμενο του ΠΔ 42/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Α 68) με τις τροποποιήσειςΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 56/2016 – ΦΕΚ A 91 – 19.05.2016

Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)

Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως αξιολόγηση νοείται η συστηματική, οργανωμένη και συνεχής διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των στόχων του μαθήματος. Με άλλα λόγια, είναι η διαδικασία που αποβλέπει με συγκεκριμένα κριτήρια και με συγκεκριμένη μεθοδολογία να προσδιορίσει συστηματικά, έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους.