Απαγόρευση κυνηγιού στο περιαστικό δάσος λόφου Γορίτσα Βόλου

Αριθμ. 3116/106845 – ΦΕΚ B 2301 – 25.07.2016

Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στο περιαστικό δάσος λόφου «Γορίτσα», Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού και Πορταριάς, Δήμου Βόλου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ,από 1-8-2016 μέχρι 31-7-2021, σε έκταση 1215 στρεμμάτων στο λόφο Γορίτσας στην περιοχή Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού και Πορταριάς του Δήμου Βόλου, η οποία ορίζεται ως εξής:
Ανατολικά: Με οριοθετημένη έκταση τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
Δυτικά: Με όρια κατοικημένης περιοχής Δήμου Βόλου.
Βόρεια: Με όρια κατοικημένης περιοχής Δήμου Βόλου και Δασική έκταση Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού και Πορταριάς.
Νότια: Με επαρχιακό δρόμο Βόλου – Αγριάς.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας , της Αστυνομίας, της Ζ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της έως την 31-7-2021.
Βόλος, 21 Ιουνίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Βόλου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ