Φορολογικό έτος και χρόνος κτήσης του εισοδήματος

Φορολογικό έτος και χρόνος κτήσης του εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: ΒΜΠΧΗ-ΘΙΦ
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2015
ΠΟΛ 1223

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), αναφορικά με την έννοια του φορολογικού έτους και τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους