Μεταβιβάσεις ακινήτων με βεβαίωση μηχανικού έως 31-03-2022

Μεταβιβάσεις ακινήτων με βεβαίωση μηχανικού έως 31-03-2022

χωρίς την υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

 

Σε συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δοθεί δίμηνη παράταση, έως τις 31 Μαρτίου 2022, για την υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες, αντίστοιχα και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνεται δίμηνη παράταση έως και τις 31 Μαρτίου 2022 στη δυνατότητα ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού χωρίς την υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

 

 

  

Η προηγούμενη παράταση με διάταξη του νόμου 4876/2021 έχει ως εξής:

Νόμος 4876/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 251/23.12.2021
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 73
Παρατάσεις πολεοδομικών – χωροταξικών προθεσμιών

1. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), που προβλέπεται στο εδάφιο δεύτερο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 15 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α’ 18), παρατείνεται από τη λήξη της για ένα (1) έτος.

2. Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής των ακινήτων της περ. ε’ και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167), παρατείνονται από τη λήξη τους και για ένα (1) έτος.

3. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονι-κής (Σ.Α.) του άρθρου 10 του ν. 4495/2017 και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β (ΣΥ.ΠΟΘ.Α. Α και Β) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.12.2022.

4. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 62 του νόμου 4495/2017 (Α’ 167), περί εμπράγματων δικαιοπραξιών, η προθεσμία της 31 Δεκεμβρίου 2021 παρατείνεται έως την 31 Ιανουαρίου 2022. (Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου)