Φτηνότερα τα συμβόλαια, δικαστικό ένσημο, δημοσιεύσεις καταστατικών και μετατροπές ποινών

Κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ του Ταμείου Νομικών, του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και των Ταμείων Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.

Με την κατάργηση των πόρων αυτών μειώνονται τα ποσά που καταβάλλονται για συμβολαιογραφικές πράξεις, για δικαστικό ένσημο, για μεταγραφές συμβολαίων, για δημοσιεύσεις καταστατικών εταιριών και για μετατροπές ποινών.

Ειδικότερα

NOMOΣ 4393/2016 – ΦΕΚ A 106 – 06.06.2016

Άρθρο δεύτερο
6.α. Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε΄του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη΄ του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008

Οι πόροι του άρθρου 150 παρ.1 του ν. 3655/2008 που καταργούνται:
1. ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
α) Δικαιώματα από δημοσιεύσεις καταστατικών εταιρειών ή τροποποιήσεις αυτών: 0,5% στο ποσό του κεφαλαίου κάθε εμπορικής εταιρείας που συνίσταται εκτός Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
β) Δικαιώματα από μεταγραφές, 0,25% στην αξία του αντικειμένου για τη μεταγραφή κάθε πράξης μεταβίβασης ακίνητου ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου
γ) Δικαίωμα στις εισπραττόμενες από το Δημόσιο χρηματικές ποινές και μετατροπής ποινών εκ ποσοστού 4,5%
δ) Ποσοστό 20% στο δικαστικό ένσημο
ε) 10% επί μεταβίβασης ακινήτων
στ) Δικαιώματα σε συμβολαιογραφικές πράξεις πλην εκείνων που αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητων από επαχθή αιτία σε ποσοστά 1,3%, 0,325%, 0,65% κατά περίπτωση, στην αξία του αντικειμένου κάθε σύμβασης
ζ) Δικαιώματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. αρ. 36 ν.3492/2006 σε ποσοστό 4%

18. Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών
α) Δικαίωμα 1,25% στις χρηματικές ποινές

21. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών Κλάδος Ασθένειας
α) 1% στο Κεφάλαιο που αναγράφεται στα καταστατικά εταιρειών
β) 20% στο δικαστικό ένσημο
γ) 027% στις χρηματικές ποινές

22. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιά Κλάδος Ασθένειας
α) 0,13% για χρηματικές ποινές
β) 20% στο δικαστικό ένσημο

23. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Κλάδος Ασθένειας
α) 0,13% για χρηματικές ποινές