Γονική άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 80/2016 (Α Τακτική Ολομέλεια)

Ερωτάται α) αν για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξακολουθεί να ισχύει ως ειδική και να εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 16 περ. Ε΄ του ν. 1566/1985 ή εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.), όπως ισχύει και β) αν το διάστημα που χορηγείται για τη γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4075/2012, δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, ποιά διάταξη, από τις αμέσως προαναφερόμενες, θέτει το ανώτατο χρονικό όριο κατά το οποίο αυτή δύναται να χορηγηθεί
Κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας, η διάταξη του άρθρου 16 περ. Ε ́ του ν. 1566/1985, που ρυθμίζει τη χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για σοβαρούς λόγους, οι οποίοι ενδεικτικά εκεί απαριθμούνται και στους οποίους ευλόγως, σύμφωνα με το πνεύμα και το σκοπό που αυτή εξυπηρετεί, δύναται να συγκαταλεγεί και η ανατροφή τέκνου προσχολικής ηλικίας, αποτελεί ειδική διάταξη τόσον όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής της, όσον και ως προς τα εκεί ρυθμιζόμενα θέματα και συνεπώς κατισχύει των γενικών διατάξεων των άρθρων 51 παρ. 2 και 53 παρ. 1 του Υ.Κ., οι οποίες ρυθμίζουν τις περιπτώσεις χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, όπως και αυτής για ανατροφή παιδιού έως έξι ετών, στους υπαλλήλους που υπάγονται αποκλειστικά στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα αυτού, καθώς και στους υπαλλήλους που υπάγονται εξαιρετικά στο πεδίο εφαρμογής του και μόνο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις, όπως είναι η προαναφερόμενη, αφορώσα αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς διάταξη, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί υπάλληλοι, ενόψει και της φύσης των καθηκόντων τους και του ημερήσιου ωραρίου εργασίας τους, τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους (βλ. και ΔΕΑ 855/2012) και υπάγονται στις ειδικότερες γι’ αυτούς διατάξεις, οι οποίες, για όσα θέματα καταλαμβάνουν, κατισχύουν του Υπαλληλικού Κώδικα.

Η άδεια άνευ αποδοχών, που προβλέπεται στο ως άνω άρθρο 16 περ. Ε ́ παρ. 1 του ν. 1566/1985, αποτελεί ιδιαίτερη μορφή άδειας άνευ αποδοχών, χορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ιδιαίτερους λόγους, πέραν των λόγων χορήγησης κανονικής, αναρρωτικής ή εκπαιδευτικής άδειας, και για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο διάστημα απουσίας επί λήψεως κανονικής αδείας, το οποίο δεν θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (βλ. και ΕΣ 2613/2008).

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούνται άδειας άνευ αποδοχών, μεταξύ άλλων σοβαρών λόγων και για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι ετών, δυνάμει της προαναφερόμενης ειδικής διάταξης, η συνολική διάρκεια της οποίας, πλέον, δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) σχολικά έτη, ήτοι συμπίπτει, μεν, ως προς τη συνολική διάρκεια με την χορηγούμενη για την ίδια αιτία άδεια των πέντε ετών, που προβλέπεται συνδυαστικά από τις διατάξεις των άρθρων 51 παρ. 2 και 53 παρ.1 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), με τη διαφορά, όμως, ότι στην πρώτη περίπτωση η άδεια, αφορώσα αποκλειστικά εκπαιδευτικούς, ευλόγως υπολογίζεται σε σχολικά έτη (1/9 – 31/8) και όχι σε ημερολογιακά, όπως συμβαίνει στη δεύτερη περίπτωση.

Επειδή, όμως η υποχρεωτική και χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου χορήγηση της άδειας αυτής, ορίζεται ειδικά στη διάταξη του άρθρου 53 παρ. 1 του ΥΚ, τούτο θα ισχύσει συμπληρωματικά, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του ν. 2721/1999 και για την χορηγούμενη εντός του πλαισίου του άρθρου 16 περ. Ε ́ του ν. 1566/85 άδεια ανατροφής τέκνου προσχολικής ηλικίας, αφού δεν υπάρχει στον τελευταίο ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το ζήτημα αυτό.