Γρίπη των Πτηνών

Γρίπη των Πτηνών

Αριθμ. 4802/142588 – ΦΕΚ B 2962 – 31.12.2015
Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών

Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας (Πρόγραμμα) που θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.

2. Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος καθορίζονται στα Παραρτήματα 1, 2, και 3 του άρθρου 4 της παρούσας