Ίδρυση Δημόσιων ΣΕΚ

Αριθμ. 10650 – ΦΕΚ Β 2430 – 12.09.2014

Ίδρυση Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Ιδρύονται Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ

1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΣΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 5010202

2 ΑΤΤΙΚΗΣ A΄ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5020603

3 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΙΛΙΟΥ 5020904

4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΚ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 5021206

5 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΕΚ ΙΚΑΡΙΑΣ 5031402

6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 5093606

7 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕΚ ΑΝΔΡΟΥ 5114803

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

——

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 6 και 19 παρ. 3 του Ν. 4186/2013, ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις».
3. Το Π.Δ. 132/1989 ΦΕΚ 64/Α΄/3-4-1989 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης».
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος Δαπανών» (247 Α).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 194).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α/25-6-2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89 ΦΕΚ 134/Α/10-6-2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-2012 (ΦΕΚ Β΄/2105) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κ.Π. ύψους 21.000 € περίπου, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται σε 7.000 περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται για το τρέχον έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ε.Φ 19-640, ΚΑΕ 2599) και για καθένα από τα επόμενα έτη από αυτές που θα εγγράφονται για τον σκοπό αυτό.
12. Την αριθμ. 43642/ΓΔ1/21.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡ9-Θ40) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καθώς και τα αριθμ. πρωτ. 3281/27-3-2014 και 10071/9-9-2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Δ/κού-Οικ/κού της Γεν. Γραμ. Διά Βίου Μάθησης, 

Σχετικά: Τι χρειάζεται να γνωρίζω για τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης