Νόμος 4995/2022 Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)

Νόμος 4995/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 216/18.11.2022
Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης – πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/884 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2009/315/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ECRIS), ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2009/316/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4360/2016
Άρθρο 3: Καθορισμός των προϋποθέσεων ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4360/2016 (παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Άρθρο 4: Προσθήκη ορισμών – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4360/2016 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Άρθρο 5: Περιεχόμενο της διαβίβασης – Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 4360/2016 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Άρθρο 6: Αιτήσεις παροχής πληροφοριών – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4360/2016 (παρ. 4 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Άρθρο 7: Απάντηση σε αιτήσεις πληροφοριών – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4360/2016 (παρ. 5 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Άρθρο 8: Προθεσμίες – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 27 ν. 4360/2016 (παρ. 6 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Άρθρο 9: Όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 ν. 4360/2016 (παρ. 7 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Άρθρο 10: Μορφότυπος και άλλοι τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών – Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4360/2016 (περ. β’ παρ. 8 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)

ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 2830/2000
Άρθρο 11: Κάλυψη κενών θέσεων συμβολαιογράφων με μεταθέσεις – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 2830/2000
Άρθρο 12: Χρονικό σημείο υπολογισμού κενών θέσεων για την προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 ν. 2830/2000
Άρθρο 13: Μετάθεση συμβολαιογράφου εντός της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 ν. 2830/2000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Άρθρο 14: Στοιχεία δελτίων ποινικού μητρώου – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 569 ΚΠΔ
Άρθρο 15: Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια – Αντικατάσταση άρθρου 116 ν. 2830/2000
Άρθρο 16: Συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων – Διαμαρτυρικά – Τροποποίηση άρθρου 117 ν. 2830/2000
Άρθρο 17: Καθορισμός αρμοδιότητας δικαστικού συμβουλίου για την παράταση ή την άρση διάταξης δέσμευσης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και καθιέρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων και οργανισμών για την αρχειοθέτηση ποινικών δικογραφιών – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 36 ΚΠΔ
Άρθρο 18: Άσκηση διδακτικού έργου από τον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 349 ν. 4412/2016
Άρθρο 19: Πιλοτική λειτουργία προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Button)
Άρθρο 20: Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού με ιδιωτικό συμφωνητικό – Τροποποίηση παρ. 13 άρθρου 1 ν. 2328/1995
Άρθρο 21: Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού με ιδιωτικό συμφωνητικό – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 40 ν. 4779/2021
Άρθρο 22: Εξέταση γνώσεων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού – Τροποποίηση πρώτου εδαφίου παρ. 2 άρθρου 9 ν. 4765/2021
Άρθρο 23: Προσοντολόγιο προσωπικού φορέων του Δημοσίου – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4830/2021

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Νόμος 4995/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 216/18.11.2022

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης