Ίδρυση σχολής προπονητών TAE KWON – DO (ταε κβο ντο) στη Θεσσαλονίκη

Ίδρυση σχολής προπονητών TAE KWON – DO (ταε κβο ντο) στη Θεσσαλονίκη

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Tαε κβο – ντο (ITF) Γ΄ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στη ΘεσσαλονίκηΑριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/386113/15956/8571/2259 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4129/20.09.2018

Ίδρυση σχόλης προπονητών TAE KWON – DO (ταε κβο ντο) ITF Γ κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ιδρύεται σχολή προπονητών Γ ́ κατηγορίας στο άθλημα του TAEKBONTO ITF, η οποία θα λειτουργήσει στην Θεσσαλονίκη στο διάστημα από 10/12/2018 έως 31/12/2019

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος και αποδεικνύεται από ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπληρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως  31.12.2018).
3. Να είναι κάτοχος Απολυτήριου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας).
4. α) Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής/τρια -με δελτίο αθλητή/τριας και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Α.Ο.Τ.Ε (μετά το 1999, έτος ίδρυσης της Α.Ο.Τ.Ε) ή της ΕΛ.Ο.Τ (τα έτη 1987-1999) ή του Σ.Ε.Γ.Α.Σ (πριν το έτος 1987) με βάση επικυρωμένα φύλλα αγώνων, σε ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τουλάχιστον πέντε (5) έτη την οποία βεβαιώνει η Α.Ο.Τ.Ε.
ή
β) Να είχε κατακτήσει 1η έως και 3η θέση σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όλων των κατηγοριών, με ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ή 1η έως και 8η θέση σε Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ως αθλητής-τρια στο άθλημα TAEKBONTO-I.T.F, με βάση επικυρωμένα φύλλα αγώνων.

Οι κάτοχοι πτυχίων ΤΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές/τριες -με δελτίο αθλητή/ τριας και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Α.Ο.Τ.Ε (μετά το 1999, έτος ίδρυσης της Α.Ο.Τ.Ε) ή της ΕΛ.Ο.Τ (τα έτη 1987-1999) ή του Σ.Ε.Γ.Α.Σ (πρίν το έτος 1987) με βάση τα φύλλα αγώνων, σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τουλάχιστον δύο (2) έτη, την οποία βεβαιώνει η Α.Ο.Τ.Ε, εκτός εάν υπάγονται στην περίπτωση 4β, ενώ για αποφοίτους ΙΕΚ με ειδικότητα προπονητής αθλήματος απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, εκτός εάν υπάγονται στην περίπτωση 4β.

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση.

Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

Η απόφαση (ΦΕΚ Τεύχος Β 4129/20.09.2018)