Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Β΄ Επιπέδου στην Αθήνα

Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Β΄ Επιπέδου στην Αθήνα

Αριθμ. οικ. 49281 – ΦΕΚ τεύχος Β 1237/17.03.2022
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Β΄ Επιπέδου στην Αθήνα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης Β΄ Επιπέδου, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα, στο διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 30.6.2023, με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο όπως ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα.

Το σύνολο των ωρών είναι 300. Οι αριθμοί σε παρένθεση απεικονίζουν τη δυνατότητα συνδυασμού διδακτικών ωρών και εργασιών.

Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:

Άρθρο 4
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με ανάλογα προσόντα (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).
Το διδακτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής προπονητών θα πρέπει να:
α) έχει υποβάλλει αίτηση στη Γ.Γ.Α. προκειμένου να εισαχθεί στο μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α.,
β) συνεργάζεται για κάθε θέμα που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής με το Διευθυντή της σχολής,
γ) παραδώσει τη διδαχθείσα ύλη με τη μορφή γραπτών σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Η συγγραφή των σημειώσεων θα γίνεται με βάση οδηγίες και προδιαγραφές οι οποίες θα δίνονται στους εκπαιδευτές με την έναρξη της σχολής από τον Διευθυντή της σχολής,
δ) παραδώσει στο Διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη διεξαγωγή τους.
Στο πρόσωπο του διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999.
Για τα μαθήματα του κύκλου της ειδίκευσης και ειδικότερα του πρακτικού μέρους αυτών, μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο και να αξιοποιηθούν σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών με τις προδιαγραφές όπως ορίζονται ανωτέρω, προπονητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, με πολυετές προπονητικό και διδακτικό έργο.
Όπου ζητείται προπονητική εμπειρία / έργο θα πρέπει να υποβάλλονται ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρημένα από τις οικονομικές αρχές, βεβαιώσεις αθλητικών φορέων καθώς και φύλλα αγώνων / πινάκια αγώνων για την επιβεβαίωση όσων αναγράφονται στις βεβαιώσεις (λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς ως προς την ύπαρξη και διατήρηση αρχείων από τους οικείους φορείς).

Άρθρο 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

1. Η Επιτροπή Διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από απρόβλεπτους παράγοντες.
2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Ομοσπονδίας. Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 450 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά και κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας η οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό της σχολής, μετά από πρόταση του Διευθυντή της σχολής, και τον γνωστοποιεί στην Επιτροπή Διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.
3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα. Με αιτιολογημένη πρόταση της Ομοσπονδίας μπορεί να λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) άτομα.
4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν σε κάθε σχολή να δημιουργούνται τμήματα με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της σχολής και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Τα τμήματα αυτά μπορούν να αφορούν το σύνολο των μαθημάτων ή μέρος αυτών και ιδιαίτερα του πρακτικού μέρους. Ο ανώτατος αριθμός του κάθε τμήματος για τα θεωρητικό μέρος είναι 100 άτομα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τους 120, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, η υλοποίηση του μπορεί να γίνει ως ένα τμήμα.
Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Άρθρο 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:
1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.
2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών.(να συμπληρώνει το 21ο έτος της ηλικίας του έως τις 31.12.2022).
3. Να είναι κάτοχος διπλώματος Γ΄ Κατηγορίας στην Πετοσφαίριση και αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος από τη Γ.Γ.Α., η οποία αποκτήθηκε τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την έναρξη της Σχολής Β΄ Κατηγορίας (συμπλήρωση ενός έτους με την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
4. Να έχει προπονητική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει το Σωματείο ή η Ομοσπονδία, ελάχιστης διάρκειας οχτώ (8) μηνών ως προπονητής Γ΄ κατηγορίας σε αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α. αθλητικό σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας, τούτο αποδεικνυόμενο α) από αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια ΔΟΥ ή αναρτημένης στο TAXIS και β) βεβαίωση του σωματείου στην οποία να αναγράφονται οι μήνες της απασχόλησης και το άθλημα.
5. Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα (1) τουλάχιστον σεμινάριο προπονητών Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τούτο διαπιστωμένο από σχετική βεβαίωση του οργανώσαντος φορέα.
6. Να είναι κάτοχος απολυτήριου Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση.
Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

Άρθρο 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σε όλα τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδα-στών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.
3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας.
4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.
5. Τα διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από το αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Α.
6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη Γ.Γ.Α. ως προς τη νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο, φέρει σφραγίδα και αρίθμηση από τη Γ.Γ.Α.
7. Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με πρότυπο που παραδίδει το αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Α.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας).
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
6. Βεβαίωση σωματείου στην οποία να αναγράφονται οι μήνες της απασχόλησης και το άθλημα.
7. Αντίγραφο σύμβασης εργασίας, αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια ΔΟΥ ή αναρτημένης στο TAXIS.
8. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Γ΄ επιπέδου ή αναφορά του ΚΩΔΙΚΟΥ ένταξης στο Μητρώο Προπονητών.

Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ολοκληρώνεται τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής.

Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού:

https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/ perigrafi/

πατώντας το εικονίδιο «Δημιουργία αίτησης».

Άρθρο 9

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής διοίκησης της σχολής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Ομοσπονδίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.