ΙΚΑ. Απογραφή άμεσα ασφαλισμένου

Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ συμπληρώνουν και υποβάλλουν στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους ή του τόπου απασχόλησηςΑίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου – (Εγκ. 4/02 και Γ.Ε. Α02/1102/23-9-2005).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απογραφή των ασφαλισμένων και συνοδεύουν την αίτηση απογραφής είναι τα ακόλουθα:

  • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο, όταν πρόκειται για αλλοδαπούς
  • Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ
  • Μητρώου – ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό σημείωμα, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ κλπ)
  • Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης – ασφάλισης ΙΚΑ
  • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προκειμένου να χαρακτηρισθεί ο ασφαλισμένος ως “ΠΑΛΑΙΟΣ” ή “ΝΕΟΣ”.
  • Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) ή Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου.
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και πρώτος δικαιούχος να είναι ο ασφαλισμένος.