Ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και ασφαλιστική κάλυψη δικηγόρων μετά τον νόμο 4529/2018

Ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και ασφαλιστική κάλυψη δικηγόρων μετά τον νόμο 4529/2018

Νόμος 4529/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 56/23.03.2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών – μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.Στο άρθρο 22 τίθενται γενικοί κανόνες περί υπαγωγής στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και ορίζεται ότι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και τα μέλη οικογένειάς τους, των πρώην Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ μεταξύ των οποίων του τ. Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ.

Περαιτέρω θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες για την ασφάλιση των μελών της οικογενείας (εμμέσων μελών) συζύγου, τέκνων, γονέων κλπ.  υπό τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στη διάταξη

ΕΦΚΑ. Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη

Στο άρθρο 23 τίθενται γενικοί κανόνες περί χορηγήσεως ασφαλιστικής ικανότητας υγειονομικής περίθαλψης υπό τους όρους:

αα) Ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου,

ββ) ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται από την πρώτη Μαρτίου εκάστου έτους έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

ΕΦΚΑ. Προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής κάλυψης (βιβλιάρια υγείας) 2018

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:Για την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και στην ασφαλιστική κάλυψη των δικηγόρων (ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ) ισχύουν τα εξής:

1. Για την ασφάλιση των άμεσα ασφαλισμένων εξακολουθούν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων φορέων (Καταστατικό ΤΥΔΑ, Ν.3996/11 για ασκούμενους).

2. Για την ασφάλιση των εμμέσων μελών (οικογενείας) ισχύουν πλέον (από 1.3.2018) οι γενικές διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4329/2018.

3. Για την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων ισχύουν πλέον οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4329/2018 και κατά συνέπεια οι μεν έμμισθοι ασφαλίζονται με μόνη προϋπόθεση την πραγματοποίηση 75 ημερών εργασίας  ενώ οι άμισθοι ασφαλίζονται εφόσον έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ασφάλισης και καταβάλλουν (από 1.1.2017) τις ασφαλιστικές εισφορές των ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ (και ΕΤΕΑΕΠ όταν εκδοθούν). Τούτο δε ανεξάρτητα της ύπαρξης  παλαιοτέρων οφειλών.

4. Σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης (έμμισθοι δικηγόροι – αυτοαπασχολούμενοι), του νόμου μη απαιτούντος συρροή αμφοτέρων των προϋποθέσεων, αρκεί η πραγματοποίηση τουλάχιστον 75 ημερών εργασίας και ανεξάρτητα από την πληρωμή των ειδοποιητηρίων.

Πηγή: dsa.gr