ΙΚΑ. Οι ελάχιστες εισφορές ιδιωτικών οικοδομικών έργων

Αριθμ. Φ.11321/19423/1405 – ΦΕΚ B 3480 – 23.12.2014
Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρθρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ».

Καθορισμός καταβλητέων εισφορών
Οι ελάχιστες εισφορές που καταβάλλονται για την κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων και των λειτουργικών παραρτημάτων τους, ανεξάρτητα αν για αυτά έχει εκδοθεί ή όχι άδεια πολεοδομικού γραφείου ή άλλης δημόσιας αρχής