Οικονομικός έλεγχος των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών

Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/28754/27−4−2015 – ΦΕΚ B 1676 – 11.08.2015
Ελεγκτικές διαδικασίες για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών.
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
αποφασίζει:
Ορίζει τη μεθοδολογία και τις βασικές ελεγκτικές διαδικασίες του κατασταλτικού ελέγχου των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης και διενεργούνται βάσει των άρθρων 1 παράγραφος 2, 38 έως 41 και 51 έως 54 του ν. 4129/2013 ως ακολούθως