Οίκος Ναύτου. Δικαιολογητικά για την έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οίκος Ναύτου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας

Για τον Άμεσα Ασφαλισμένο:

1. Θαλάσσια υπηρεσία 4 μηνών εντός του τελευταίου έτους ή 6 μηνών εντός της τελευταίας διετίας
(Ναυτικό Φυλλάδιο ή βεβαίωση εταιρείας)
2. Προκειμένου για συνταξιούχο ναυτικό απαιτείται φωτοτυπία της απόφασης συνταξιοδότησης του NAT.
3. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως.
4. Πρόσφατη φωτογραφία (όπως για την έκδοση ταυτότητας).
5. Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή σε περίπτωση συνεχούς θαλάσσιας
υπηρεσίας με ανασφάλιστα πλοία, βεβαιώσεις από ναυτιλιακή εταιρεία.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (για τη συμπλήρωσή της υπάρχουν οδηγίες στην επόμενη
σελίδα).
7. Μηχανογραφικό συνολικής υπηρεσίας από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων.

Για τα μέλη της οικογένειας:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Αστυνομικές ταυτότητες μελών και φωτοτυπίες (και των δυο όψεων) αυτών
  3. Πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
  4. Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα
  5. Πιστοποιητικό σπουδών για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., Δημόσιες ή Ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατεύθυνσης, αναγνωρισμένες από το Κράτος
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

Οδηγίες Συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης

Η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 συμπληρώνεται από τον άμεσα ασφαλισμένο και υπογράφεται στην υπηρεσία. Σε περίπτωση απουσίας του, απαιτείται θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από την αστυνομία ή άλλη αρχή.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ

Ζητώ για πρώτη φορά την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας από τον Οίκο Ναύτου και δεν είμαι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ

Ζητώ για πρώτη φορά την έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας για τα μέλη της οικογένειάς μου (ονοματεπώνυμο και βαθμό συγγένειας), τα οποία δεν εργάζονται και δεν είναι ασφαλισμένα σε άλλο
Ταμείο και δεν προβλέπεται άλλη ασφαλιστική τους κάλυψη.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των προαναφερθέντων είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ (Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων).