Ασθένειες και τραυματισμοί ναυτικών στα πλοία

Ασθένειες και τραυματισμοί ναυτικών στα πλοία

Πειθαρχική διαδικασία και διερεύνηση

Αριθμ. 3533/71/2014 – ΦΕΚ Β 2116 – 01.08.2014

Πειθαρχική διαδικασία και διερεύνηση ασθενειών-τραυματισμών ναυτικών επί πλοίων.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορίζουμε τη διαδικασία για τη διερεύνηση ασθενειών και τραυματισμών ναυτικών επί πλοίων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 241α΄ όπως προστέθηκε στον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ν.δ. 187/1973 (Α 261), με το άρθρο 30 του Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α 92) ως ακολούθως:

α. Σε περίπτωση τραυματισμού Έλληνα ναυτικού μέλους πληρώματος πλοίου με ελληνική ή ξένη σημαία συμβεβλημένου ή μη με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, καθώς και σε περίπτωση τραυματισμού αλλοδαπού ναυτικού μέλους πληρώματος πλοίου με ελληνική σημαία, η αρμόδια Λιμενική ή Προξενική Αρχή προβαίνει στη συλλογή προανακριτικού υλικού μόνο εφόσον για την αντιμετώπιση του τραυματισμού:
i) απαιτηθεί παραμονή σε νοσοκομείο για νοσηλεία ή
ii) επέλθει λύση της σύμβασης ναυτολόγησης ή
iii) παλιννοστηθεί ο ναυτικός (εξαιτίας της λύσης ναυτολόγησης λόγω τραυματισμού).

β. Στις περιπτώσεις τραυματισμού που δεν συντρέχει μία εκ των παραπάνω προϋποθέσεων καθώς και για όλες τις περιπτώσεις ασθενείας, η Λιμενική ή Προξενική Αρχή δεν προβαίνει αυτεπάγγελτα σε διερεύνηση ή οποιαδήποτε συλλογή υλικού. Ο Πλοίαρχος μεριμνά για την καταχώρηση εγγραφής στο ημερολόγιο Γέφυρας του πλοίου του περιστατικού και την ενημέρωση του ναυτικού για τη δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης – αίτησης προς περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού του. Δικαίωμα έγγραφης δήλωσης – αίτησης για περαιτέρω έλεγχο του περιστατικού έχει τόσο ο Πλοίαρχος όσο και η πλοιοκτήτρια εταιρεία.

γ. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή ή μη της προαναφερθείσης έγγραφης δήλωσης – αιτήσεως διερεύνησης του περιστατικού δε θίγει και είναι ανεξάρτητη από το δικαίωμα των ναυτικών περί προστασίας, περιθάλψεως, μισθού ασθενείας και αποζημιώσεως όπως καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως από τα άρθρα 66 και 67 του Ν. 3816/1958 ΚΙΝΔ (Α32).

δ. Στις περιπτώσεις ναυτολόγησης ναυτικού ο οποίος έχει απολυθεί λόγω τραυματισμού ή ασθενείας, ανεξάρτητα αν έχει γίνει διερεύνηση του περιστατικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α 92), θα πρέπει να προσκομίζεται από το ναυτικό ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, εφόσον πρόκειται για την ημεδαπή, για την ικανότητα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος και ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση από νοσοκομείο του εξωτερικού, εφόσον πρόκειται για την αλλοδαπή.

Άρθρο 2
Γενικές Αρχές Πειθαρχικής – Ασφαλιστικής διαδικασίας
α. Στις περιπτώσεις που αναλαμβάνεται η διενέργεια προανάκρισης από τις Λιμενικές ή Προξενικές Αρχές, αυτές μεριμνούν άμεσα και χωρίς καμιά αναβολή για τη συγκέντρωση όλων των αποδεικτικών στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την πλήρη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και τον προσδιορισμό των στοιχείων ταυτότητας των εμπλεκομένων, αναφέροντας το συμβάν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και στις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΝΑ.

β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποδεδειγμένης ανάγκης προς επίσπευση του απόπλου του πλοίου στο εξωτερικό δικαιολογείται η μη διεξαγωγή προανάκρισης από την αρμόδια Λιμενική ή Προξενική Αρχή. Ειδικότερα, εφόσον γίνεται θεώρηση των ναυτιλιακών βιβλίων του πλοίου στη θεώρηση του ημερολογίου γέφυρας θα γίνεται σχετική εγγραφή περί του περιστατικού που χρήζει διερεύνησης. Σε περίπτωση που δεν γίνεται θεώρηση των ναυτιλιακών βιβλίων, λόγω μη ύπαρξης χρόνου ή Προξενικής Αρχής, με βάση τη σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου η προανάκριση διενεργείται στον πρώτο λιμένα κατάπλου, όπου εδρεύει Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή.

γ. Η Λιμενική ή Προξενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου από το εξωτερικό όταν λάβει γνώση της ανωτέρω εγγραφής, ενεργεί αμέσως προανάκριση. Κάθε Λιμενική ή Προξενική Αρχή οφείλει να λαμβάνει γνώση των διαφόρων συμβάντων και να εντοπίζει τυχόν παρατηρήσεις που έχουν γίνει από την προηγούμενη Λιμενική ή Προξενική Αρχή.

δ. Από τη σχηματιζόμενη δικογραφία θα πρέπει απαραιτήτως να εξάγονται με σαφήνεια τα στοιχεία ταυτότητας των εξετασθέντων μαρτύρων και υπαιτίων Ελλήνων ναυτικών (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, μητρός, τόπος και έτος γέννησης, Μ.Ε.Θ., αριθμός διαβατηρίου, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Δ.Τ., αν είναι εν ενεργεία ναυτικός/οι, αν είναι ναυτολογημένος/οι σε πλοίο, ειδικότητα και χρόνος απασχόλησης), καθώς και τα στοιχεία του πλοίου (όνομα λιμένα και αριθμός νηολογίου), τα στοιχεία του ναυτολογίου (έτος, λιμένας και αριθμός εκδόσεως). Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να μνημονεύονται απαραίτητα στα σχετικά έγγραφα της δικογραφίας και κυρίως στην Έκθεσης Ένορκης Προανάκρισης (Πόρισμα).

ε. Κάθε δικογραφία, πλην εκείνων που αφορούν το Ν. Δ. 712/70 (Α΄ 237) «Περί διοικητικού ελέγχου του ναυτικού ατυχήματος», για τις οποίες συντάσσεται Έκθεση από τα Ανακριτικά Συμβούλια Ναυτικών Ατυχημάτων (ΑΣΝΑ), συνοδεύεται υποχρεωτικά από Έκθεση Ένορκης Προανάκρισης (Πόρισμα) η σύνταξη του οποίου κρίνεται επιβεβλημένη προς υποβοήθηση των ασκούντων τον ποινικό και πειθαρχικό έλεγχο οργάνων για τον εντοπισμό τυχόν ευθυνών.

στ. Η Έκθεση Ένορκης Προανάκρισης (Πόρισμα) συντάσσεται και υπογράφεται από τον διενεργήσαντα την προανάκριση και περιλαμβάνει σύντομα και με σαφήνεια το ιστορικό μέρος, τη νομική βάση (χαρακτηρισμός του αδικήματος) και την πρόταση για πειθαρχική ή μη δίωξη των υπαιτίων Ελλήνων ναυτικών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται αν ο υπαίτιος ή οι υπαίτιοι Έλληνες ναυτικοί είναι μέλη συγκροτημένου πληρώματος (άρθρο 203 ΚΔΝΔ) ή αν δεν εργάζονταν σε πλοίο όταν έγινε το συμβάν, καθώς επίσης και αν ο εν λόγω ναυτικός είναι ενεργός ή συνταξιούχος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχει σύμφωνα με την άποψη του ενεργήσαντος την Έκθεση Ένορκης Προανάκρισης περίπτωση πειθαρχικής δίωξης κατά υπαίτιου Έλληνα ναυτικού, υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη σχετική δικογραφία και Ειδική Έκθεση Παραπομπής, η οποία συντάσσεται από την αρμόδια Λιμενική ή Προξενική Αρχή [Άρθρο 12 π.δ. 861/79 (Α΄ 246) «Περί Πειθαρχικών Συμβουλίων Ε.Ν. και της ενώπιον αυτών διαδικασίας» όπως ισχύει] και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Αρχής.

ζ. Η Ειδική Έκθεση Παραπομπής είναι ξεχωριστή από την Έκθεση Ένορκης Προανάκρισης (Πόρισμα) και οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος της πειθαρχικής δικογραφίας. Αποτελεί το πειθαρχικό κατηγορητήριο και αναφέρει εν συντομία και σαφήνεια τα γεγονότα που έλαβαν χώρα, τα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται και καθορίζεται η παράβαση που διαπράχθηκε, τα συγκεκριμένα άρθρα που αφορούν στην παράβαση και στην παραπομπή του υπαίτιου Έλληνα ναυτικού ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Α΄ ΠΣΕΝ). Σε περίπτωση που ο ναυτικός δεν είναι μέλος συγκροτημένου πληρώματος (δεν υπάρχει ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος) ή που υπηρετεί σε πλοίο υπό ξένη σημαία, τότε θα συντάσσεται μόνο Έκθεση Ένορκης Προανάκρισης από τη Λιμενική ή Προξενική Αρχή με ξεκάθαρη μνεία για την παραπομπή ή μη του ναυτικού ή των ναυτικών και όχι Ειδική Έκθεση Παραπομπής η οποία θα συντάσσεται, εφόσον απαιτείται, από το Γ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 253 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), όπως ισχύει.

η. Οι καταρτιζόμενες από τις Ελληνικές ή Προξενικές Αρχές δικογραφίες επί θεμάτων που αφορούν Διευθύνσεις του ΥΝΑ, ιδίως ΔΝΕΡ, ΔΑΝ, ΔΑ, ΔΥΑΣΟ, ΕΛΥΔΝΑ βασίζονται όχι μόνο στην παραπάνω διαδικασία, αλλά και στις έγγραφες οδηγίες (εγκύκλιοι, διαταγές, κ.λπ.) των Διευθύνσεων αυτών, καθώς και σε διευκρινιστικές εγκυκλίους εφαρμογής της παρούσης.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.