ΙΚΥ. Υποτροφίες ΕλληνοΒρετανικής Συνεργασίας

Αριθμ. 8201/Z1 – ΦΕΚ τεύχος Β 707/31.01.2024
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών και διδακτορικής έρευνας βραχείας διάρκειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με τίτλο «Υποτροφίες βραχείας διάρκειας ΕλληνοΒρετανικής Συνεργασίας- Γ’ κύκλος» κατ’ εφαρμογή του από 02-10-2023 Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) και της Βρετανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και την διαδικασία χορήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών και διδακτορικής έρευνας βραχείας διάρκειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με τίτλο «Υποτροφίες βραχείας διάρκειας Ελληνο-Βρετανικής Συνεργασίας» κατ’ εφαρμογή του από 02.10.2023 Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Βρετανικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα (Βritish Council), ως ακολούθως:

Κεφάλαιο 1: Αντικείμενο Προϋπολογισμός και Χρηματοδότηση

1.1 Tο Ι.Κ.Υ και το British Council («εφεξής Βρετανικό Συμβούλιο»), με τη συνδρομή της Βρετανικής Πρεσβείας, θα υλοποιήσουν από κοινού πρόγραμμα υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με τίτλο «Ελληνο-Βρετανική Συνεργασία για Υποτροφίες βραχείας διάρκειας- Γ’ Κύκλος» και στην αγγλική γλώσσα «Greek-British Cooperation on shortterm Scholarships- Third Cycle» (εφεξής «Πρόγραμμα»).

1.2 Σκοπός του Προγράμματος είναι να ενθαρρύνει την κινητικότητα των φοιτητών/τριών προς τα βρετανικά Πανεπιστήμια για την ενίσχυση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής τους επάρκειας, τη διεύρυνση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη δημιουργία προοπτικών συνεργασίας, προς όφελος τόσο των δικαιούχων του προγράμματος όσο και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στα οποία φοιτούν.

1.3 Το Πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση είκοσι τεσσάρων (24) υποτροφιών διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων και ειδικότερα (α) δεκαοκτώ (18) υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και έξι (6) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master.

1.4 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του Προ-γράμματος προϋπολογίζεται σε εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€62.240,88), η οποία θα καλυφθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έως το ποσό τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (33.875,38€) και από τη Βρετανική Πρεσβεία έως το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (28.365,50€).

1.5 Τα ποσά της υποτροφίας θα καταβληθούν στους δικαιούχους από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Κεφάλαιο 2: Προϋποθέσεις συμμετοχής – Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες και υποψήφιοι/ες διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
1.1 Κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
1.2 Διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
1.3 Κατέχουν βασικό πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον έξι και πέντε δέκατα (6,5/10).
1.4 α) Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες επιπέδου Master (i) έχουν λάβει το πτυχίο τους κατά την τελευταία πενταετία (ii) είναι εγγεγραμμένοι/ες σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφεξής ΠΜΣ) ελληνικού ΑΕΙ, (iii) έχουν βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ΠΜΣ ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την ομαλή παρακολούθηση του ΠΜΣ και (iv) έχουν γίνει αποδεκτοί/ές, έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην παρούσα προκήρυξη, από βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master στο αντικείμενο της μεταπτυχιακής εξειδίκευσής τους.
β) Oι υποψήφιοι διδάκτορες (i) είναι εγγεγραμμένοι σε ελληνικό ΑΕΙ και το θέμα της διατριβής τους, καθώς και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, έχουν ήδη οριστεί, (ii) έχουν βεβαίωση από τον επιβλέποντα Καθηγητή της διδακτορικής τους διατριβής ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διδακτορικής έρευνας και (iii) έχουν γίνει αποδεκτοί/ές, έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην παρούσα προκήρυξη, από βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων στο πλαίσιο υλοποίησης της διδακτορικής διατριβής τους.
1.5 Κατέχουν διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 τουλάχιστον.
1.6 Δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα σπουδών στη Βρετανία ως προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές/τριες ή ως μετακινούμενοι σε πρόγραμμα βραχείας κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εξ αποστάσεως.
1.7 Εάν έχουν λάβει – οποτεδήποτε – άλλη υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία ή το Βρετανικό Συμβούλιο, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποτροφία αυτή.
1.8 Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν από την έναρξη της υποτροφίας ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν εξασφαλίσει αναβολή κατάταξης, η διάρκεια της οποίας να επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της περιόδου της εν λόγω κινητικότητας.
1.9 Το Ι.Κ.Υ, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο διατηρούν την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσουν ακόμη και εκ των υστέρων την υποτροφία, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Κεφάλαιο 3: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Δικαιολογητικά – Έλεγχος

1. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο θα ορίσουν από κοινού την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις υποτροφίες του Προγράμματος και θα καταρτίσουν από κοινού σχετική πρόσκληση (εφεξής «Πρόσκληση») που θα δημοσιευθεί με ανάρτηση στους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (www.iky.gr) και του Βρετανικού Συμβουλίου (www.britishcouncil.gr).
2. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στην αγγλική γλώσσα, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής του Βρετανικού Συμβουλίου, όπως ειδικότερα θα αναφέρεται στην Πρόσκληση.
3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και να επισυνάψουν σε μορφή φορητού αρχείου (pdf) τα εξής δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην Πρόσκληση:
3.1 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
3.2 Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει ότι κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ.
3.3 Βασικό πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. όπου θα αναφέρεται ο βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και σε αντίθετη περίπτωση, σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του Ελληνικού Α.Ε.Ι., όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο τελικός βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
3.4 Βεβαίωση αποδοχής για το πρόγραμμα βραχείας κινητικότητας από το Βρετανικό ΑΕΙ υποδοχής.
3.5 Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1.
3.6 Βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα στο πρότυπο Europass (βλ. https://europa.eu/europass/en). 3.7 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2, άρθρο 1.8 (για τους άρρενες Έλληνες υποψηφίους).
3.8 α) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες επιπέδου Master οφείλουν να υποβάλουν (i) βεβαίωση ελληνικού Α.Ε.Ι. ότι είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ του οικείου ιδρύματος (ii) βεβαίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ΠΜΣ ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των καθηκόντων του/της υποτρόφου στο ΠΜΣ και (iii) αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος του/της υποτρόφου στην αγγλική γλώσσα, έως 700 λέξεις, στην οποία θα αναφέρουν απαραιτήτως τους στόχους τους μετά το πέρας της βραχείας κινητικότητας και την προστιθέμενη αξία της για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους.
β) Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να προσκομίσουν: (i) βεβαίωση ελληνικού Α.Ε.Ι. στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής τους και η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, (ii) βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή, στην οποία θα τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της βραχείας μετεκπαίδευσης και τα αναμενόμενα οφέλη της για τον δικαιούχο και (iii) αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα, έως 700 λέξεις, στην οποία θα αναφέρονται απαραιτήτως οι στόχοι των υποψηφίων μετά το πέρας της βραχείας κινητικότητας και η προστιθέμενη αξία της για την εκπόνηση της διατριβής τους.
4. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας καθώς και η ποιοτική αξιο-λόγηση και κατάταξη των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με κοινή απόφαση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου, στην οποία θα ρυθμίζεται η σύνθεση και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της (εφεξής «Επιτροπή»).
5. Απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες και δεν λαμβάνο-νται υπόψη οι αιτήσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή/και δεν υποβληθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση και στην Πρόσκληση (εκπρόθεσμες, ελλιπώς συμπληρωμένες, χωρίς όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κ.λπ.).
6. Το Ι.Κ.Υ., η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους υποψηφίους εντός προθεσμίας που θα ορίσουν, οποιοδήποτε πρόσθετο διευκρινιστικό έγγραφο κρίνουν απαραίτητο.

Κεφάλαιο 4: Κριτήρια επιλογής – Βαθμολογική κλίμακα

1. Οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και υποβάλλονται παραδεκτώς, αξιολογούνται βάσει των εξής κριτηρίων:
1.1 Βαθμός πτυχίου: από 13 έως 20 μόρια, με κατ’ αντιστοιχία διπλασιασμό βαθμού πτυχίου από 6,5 έως 10 με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
1.2 Αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος: έως 0-30 μόρια
1.3 Ποιότητα του βιογραφικού σημειώματος: έως 0-50 μόρια.
2. Για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων 1.2 και 1.3 συνεκτιμώνται τα στοιχεία που συμβάλλουν στην απόκτηση επιστημονικής ή επαγγελματικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα στον οποίο εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση (τίτλοι σπουδών, επαγγελματική/ακαδημαϊκή/ ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε διεθνή ή/και εθνικά συνέδρια, βραβεύσεις κ.λπ.).

Κεφάλαιο 5: Διαδικασία επιλογής

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής (εφεξής Επιτροπή), η οποία απαρτίζεται από τέσσερα μέλη που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, δύο εκ των οποίων εκπροσωπούν το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και δύο τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο.
2. Η Επιτροπή ελέγχει κατ’ αρχάς την επιλεξιμότητα των αιτήσεων και καταρτίζει Προσωρινό Πίνακα Μηεπιλέξιμων Αιτήσεων με αναφορά στην αιτία της μη επιλεξιμότητας, ο οποίος μετά από έγκριση του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου, αναρτάται στους διαδικτυακούς χώρους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Βρετανικού Συμβουλίου.
3. Ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Μη-επιλέξιμων Αιτήσεων, πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, υποβάλλονται ηλεκτρονικώς ενώπιον της Επιτροπής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημερομηνία ανάρτησής του, σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Βρετανικού Συμβουλίου, που θα αναφέρεται στην Πρόσκληση.
4. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, η Επιτροπή κα-ταρτίζει Οριστικό Πίνακα Μη-επιλέξιμων Αιτήσεων, ο οποίος μετά από έγκριση του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου, αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Βρετανικού Συμβουλίου.
5. Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν εξατομικευ-μένα από την Επιτροπή και θα βαθμολογηθούν βάσει των κριτηρίων του Κεφαλαίου 4.
6. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή καταρτίζει Προσωρινό Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, οι οποίοι μετά από έγκριση του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου, αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Βρετανικού Συμβουλίου.
7. Ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων, πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημερομηνία ανάρτησης και υποβάλλονται ηλεκτρονικώς στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Βρετανικού Συμβουλίου, που θα αναφέρεται στην Πρόσκληση. Ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης, της αξιολόγησης της παρ. 5 του παρόντος Κεφαλαίου και των αποφάσεων της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της παρ. 2 του κεφαλαίου 4 δεν γίνονται αποδεκτές.
8. Ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων δύνανται να ασκηθούν αποκλειστικά για το κριτήριο 1.1 (βαθμός πτυχίου) του κεφαλαίου 4.. Οποιαδήποτε άλλη ένσταση επί των κριτηρίων 1.2 και 1.3 και/ή κατά της Πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων, της διαδικασίας αξιολόγησης και των αποφάσεων της Επιτροπής δεν εξετάζονται.
9. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή, η οποία στην συνέχεια καταρτίζει τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων. Ο πίνακας κυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο και δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Βρετανικού Συμβουλίου.
10. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής επιλεγέντος υποψηφίου πριν την έναρξη χορήγησης της υποτροφίας, επιλέγεται υποψήφιος από τον Οριστικό Πίνακα Επιλαχόντων τηρουμένης της σειράς κατάταξης.

Κεφάλαιο 6: Έναρξη και καταβολή της υποτροφίας

1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση υποτροφίας με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, την Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο, στην οποία εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφεται ο σκοπός, η διάρκεια, το ύψος, οι όροι και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.
2. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο δύνανται κατόπιν σχετικής συμφωνίας τους, να ακυρώνουν την χορήγηση υποτροφίας σε κάθε υποψήφιο που δεν υποβάλλει υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας και με τον τρόπο που θα οριστεί. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον είναι εφικτό, ο υποψήφιος αντικαθίσταται από επιλαχόντα τηρουμένης της σειράς κατάταξης.
3. Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά τη σύναψη της σύμβασης υποτροφίας.

Κεφάλαιο 7: Οικονομικές και λοιπές παροχές – Διοικητική και οικονομική διαχείριση

1. Το ακαθάριστο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (2.593,37€) ανά υπότροφο και για τις δύο κατηγορίες υποτρόφων.
2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται, μετά την παρακράτηση τυχόν νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και τραπεζικών εξόδων, αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο υπότροφος σε τράπεζα της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, την Πρόσκληση και τη σύμβαση υποτροφίας.
3. Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, μέσω της έκδοσης του τίτλου πληρωμής, μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.

Κεφάλαιο 8: Όροι της υποτροφίας

1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της παρούσας απόφασης, της Πρόσκλησης και της σύμβασης υποτροφίας.
2. Εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της βραχείας κινητικότητας οι υπότροφοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Βρετανικού Συμβουλίου τα εξής: (α) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου Master, τελική αναφορά και (β) οι υποψήφιοι διδάκτορες, έκθεση πεπραγμένων υπογεγραμμένη από τους ίδιους και τον επιβλέποντα τη διατριβή τους. Αμφότερα έγγραφα θα περιλαμβάνουν απαραιτήτως περίληψη πεπραγμένων στην αγγλική γλώσσα έως 500 λέξεις.
3. Εφόσον διαπιστωθεί – ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης, της Πρόσκλησης και της σύμβασης υποτροφίας, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο δύνανται οποτεδήποτε να ανακαλούν την υποτροφία και να αναζητήσουν κατά την κρίση τους το σύνολο ή μέρος του ποσού της υποτροφίας, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
4. Η συνδρομή ανωτέρας βίας κρίνεται από το Ι.Κ.Υ σε συμφωνία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο, βάσει έγκαιρης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.
Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου και που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

Κεφάλαιο 9: Λοιπές διατάξεις

1. Η κατάρτιση και επικύρωση του οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου, να χορηγήσουν υποτροφία σε οποιονδήποτε υποψήφιο.
2. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός επιλέξιμων αιτήσεων για οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες υποτροφιών, ήτοι οι έξι (6) υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master και οι δεκαοκτώ (18) υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο δύνανται να μεταφέρουν τις κενές θέσεις στην άλλη κατηγορία, ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης απορρόφηση του κονδυλίου του Προγράμματος.
3. Οποιαδήποτε ζητήματα τυχόν ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του Βρετανικού Συμβουλίου

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης