Ηλεκτρονικά η αίτηση και τα δικαιολογητικά για αποζημίωση δαπανών ειδικών θεραπειών

Ηλεκτρονικά η αίτηση και τα δικαιολογητικά για αποζημίωση δαπανών ειδικών θεραπειών

Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας

Μετά από την έκδοση της απαιτούμενης γνωμάτευσης από παρόχους ειδικής αγωγής κατά τις κείμενες διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής με αποδέκτες τους δικαιούχους περίθαλψης διενεργείται προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου 4704/2020 έχει ως εξής:

Νόμος 4704/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 133/14.07.2020
Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 14
Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

1. Μετά από την έκδοση της απαιτούμενης γνωμάτευσης από παρόχους ειδικής αγωγής κατά τις κείμενες διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής με αποδέκτες τους δικαιούχους περίθαλψης διενεργείται προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ως υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 και την περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1), η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Β’ 4898/2018) του ΕΟΠΥΥ.

Η υποβολή των ατομικών αιτημάτων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για ειδικές θεραπείες που διενεργούνται από ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα εικοστό τέταρτο έως εικοστό έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

H υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Με τη διαδικασία της παρ. 4 είναι δυνατόν να εντάσσονται στη διαδικασία του παρόντος, ως προς τον έλεγχο των αποζημιούμενων δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ, επιπλέον κατηγορίες παροχών, των οποίων η αποζημίωση γίνεται μετά από ατομικό αίτημα των δικαιούχων κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020.

3. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τους σκοπούς του παρόντος, διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και μετά από αίτημα του δικαιούχου-κυρίως ασφαλισμένου. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο για τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του ΕΟΠΥΥ, ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι εφαρμογές του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαλειτουργούν, οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ, διευρύνονται οι κατηγορίες αποζημιούμενων, μέσω ατομικών αιτημάτων, για παροχές υγείας οι οποίες μπορούν να υπάγονται στη διαδικασία του παρόντος ως προς τον έλεγχο αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ κατά τα προβλεπόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) και τις κείμενες διατάξεις και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.