Ηλεκτρονικά χορήγηση κτηματολογικών διαγραμμάτων από Υποθηκοφυλακεία

Αριθμ. απόφ. ΔΣ 223/3/23.03.2023 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1951/24.03.2023
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά διαγράμματα (ΑΚΔ) από τα τηρούμενα βιβλία στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία του άρθρου 23 του ν. 2664/1998.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά διαγράμματα (ΑΚΔ) από τα τηρούμενα βιβλία στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, διενεργείται από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο στο εξής «Χρήστης Αιτών» που έχει έννομο συμφέρον και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.

2. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων της παρ. 1 μπορεί να διενεργείται καθόλη τη διάρκεια κάθε ημερολογιακής ημέρας με τη χρήση των κωδικών που ο αιτών διαθέτει για την εισαγωγή στο taxisnet.

3. Ο «Χρήστης Αιτών» μετά την εισαγωγή του στην εφαρμογή σύμφωνα με την παρ. 2, συμπληρώνει τη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και συγκεκριμένα πεδία που αφορούν στο είδος του αιτούμενου διαγράμματος (ΑΚΔ), το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο που λειτουργεί ως Κτηματολογικό Γραφείο, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο για το οποίο ζητείται η έκδοση του διαγράμματος, καθώς και την αιτιολογία της νόμιμης χρήσης για την οποία προορίζεται το αιτούμενο διάγραμμα.

Τα στοιχεία του αιτούντος ανακαλούνται από το σύστημα αυτοματοποιημένα μετά την εισαγωγή του, κατά μεταφορά από την εφαρμογή του taxisnet.

Για τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και τα χορηγούμενα διαγράμματα διενεργούνται κατά την εκτέλεση της διαδικασίας συστημικοί έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας.

 
 

4. Τα εκδιδόμενα διαγράμματα σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους έχουν μορφή pdf, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Γενικού Διευθυντή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ελληνικό Κτηματολόγιο και αποθηκεύονται στο σύστημα.

Στα διαγράμματα αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους μέσω λειτουργίας υπηρεσίας επιβεβαίωσης αυθεντικότητας.

Το εκτύπωμα του διαγράμματος που αποστέλλεται στον αιτούντα και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4277/2014 (Α’ 156), καθώς και στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία που έχουν συσταθεί κατά μετατροπή από πρώην Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α’ 5) και λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία του άρθρου 23 του ν. 2664/1998.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης για την έκδοση και χορήγηση αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά διαγράμματα (ΑΚΔ) από τα τηρούμενα βιβλία στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία/Κτηματολογικά Γραφεία του άρθρου 23 του ν. 2664/1998 αρχίζει την 27.03.2023, ημέρα Δευτέρα

 

 

Αριθμ. 52 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1953/24.03.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30864/30.07.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων – Δικαιοσύνης: «Καθορισμός των υπέρ ΟΚΧΕ ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά διαγράμματα» (Β’ 1074).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουν:

Άρθρο 1

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της υπ’ αρ. 30864/30.07.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων- Δικαιοσύνης: «Καθορισμός των υπέρ ΟΚΧΕ ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά διαγράμματα» (Β’ 1074) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Στις περιπτώσεις που η υποβολή των αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά διαγράμματα (ΑΚΔ) από τα τηρούμενα βιβλία στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν ως Κτηματολογικά Γραφεία του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, διενεργείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου, για τα εισπραττόμενα ποσά των υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» παγίων τελών για την έκδοση και χορήγησή τους, ποσού (15) ΕΥΡΩ για έκαστο εκδιδόμενο διάγραμμα, δεν διενεργείται απόδοση, αλλά αυτά εισπράττονται από τον Φορέα και για την πληρωμή τους ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5)» (Β’ 1397) και ειδικότερα η περ. (δ) του άρθρου 2, όπως προστέθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/27.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Δικαιοσύνης-Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2139) και τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε: α) με την υπ’ αρ. 89579/3869/17.09.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Δικαιοσύνης-Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4241) και β) με την υπ’ αρ. 13798 ΕΞ 2022/11.04.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Δικαιοσύνης-Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 1781)».

2. Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. 30864/30.07.2003 απόφαση (Β’ 1074) εξακολουθεί να ισχύει.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης