Ηλεκτρονικά η έκδοση άδειας οδήγησης με διάταξη του νόμου 4850/2021

Ηλεκτρονικά η έκδοση άδειας οδήγησης με διάταξη του νόμου 4850/2021

Έκδοση Ψηφιακής Άδειας Οδήγησης (Ψ.Α.Ο.)

 

Νόμος 4850/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 208/05.11.2021
Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Άρθρο 28
Έκδοση Ψηφιακής Άδειας Οδήγησης

1. Στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής, επιτρέπεται η έκδοση ψηφιακής άδειας οδήγησης. (Ψ.Α.Ο.) για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών περί ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών υλοποίησης.

 
 

2. Η Ψ.Α.Ο. χορηγείται σε δικαιούχους έκδοσης ελληνικής άδειας οδήγησης κατηγόριας Β’, κατόπιν αίτησής τους, και ισχύει για οδήγηση μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, χωρίς ο κάτοχος να υποχρεούται να φέρει μαζί του, όταν οδηγεί, το έντυπο της άδειας οδήγησής του.

Ο κάτοχος της Ψ.Α.Ο. υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του, καθώς και σε κατάλληλο μέσο σε ψηφιακή μορφή την Ψ.Α.Ο..

3. Μετά από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες, που επιθυμούν και δικαιούνται σύμφωνα με την παρ. 2, να αιτηθούν τη χορήγηση Ψ.Α.Ο..

Γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι της συμπλήρωσης του αριθμού Ψ.Α.Ο. που δηλώνεται στη διαπιστωτική πράξη της πιλοτικής εφαρμογής