Ηλεκτρονικά η έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Ηλεκτρονικά η έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

 

Αριθμ. 2649 – ΦΕΚ τεύχος Β 1855/15.04.2022
Καθορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), του τύπου, του περιεχομένου του και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η εξειδίκευση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έκδοσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 (Α΄118).

Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης του Α.Δ.Υ.Μ. μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021

1. Κάθε θεράπων ιατρός δημοσίων ή ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ενδεικτικώς αναφέρονται οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Κέντρα Υγείας, τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων, οι ιδιώτες ιατροί κ.α.), συμβεβλημένων ή μη με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των φυσικών, θετών ή ανάδοχων γονέων και φυσικών προσώπων που ασκούν την επιμέλεια των ανηλίκων μαθητών) δύναται να εκδίδει το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Η έκδοση πραγματοποιείται μετά από αίτηση των ανωτέρω φυσικών, θετών ή ανάδοχων γονέων ή των φυσικών προσώπων που ασκούν την επιμέλεια των ανήλικων μαθητών. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να χρησιμοποιούν το ΑΔΥΜ και σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ήτοι σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

2. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης, καθώς και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί και σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

3. Η οπτική οξύτητα του μαθητή/τριας δύναται να εκτιμάται με κατάλληλο οπτότυπο από τους αρμόδιους ιατρούς για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. Σύμφωνα με τη παρ. 3.3 του άρθρου 3 του π.δ. 351/1989, Επισκέπτες -τριες Υγείας που υπηρετούν σε Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας δύνανται να διενεργούν δοκιμασία οπτικής οξύτητας συμβάλλοντας στη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. από τον υπεύθυνο ιατρό.

4. Η είσοδος του ιατρού στην ηλεκτρονική εφαρμογή πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

5. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο ιατρός επιλέγει την μονάδα υγείας στην οποία βρίσκεται και αναζητεί τον λήπτη του Α.Δ.Υ.Μ., σύμφωνα με την παρ. 1 καταχωρίζοντας σε ειδικό πεδίο στο σύστημα τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του ανηλίκου για το οποίο εκδίδεται το Α.Δ.Υ.Μ.. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, σε ειδικά πεδία του συστήματος, τα εξής στοιχεία του ανηλίκου, τα οποία αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.: i) ο Α.Μ.Κ.Α. ή ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α., ii) το όνομα, iii) το επώνυμο, iv) το η ημερομηνία γέννησης και η ηλικία, v) το φύλο, vi) το/α τηλέφωνο/α επικοινωνίας του αιτούντος ενηλίκου σύμφωνα με την παρ. 1, vii) τη σχέση του με τον μαθητή, καθώς και το σχολείο φοίτησης και την τάξη του μαθητή.

6. Ο ιατρός καταχωρίζει τα δεδομένα του ιατρικού ιστορικού, της φυσικής εξέτασης, της ιατρικής εξέτασης και της εμβολιαστικής κάλυψης του μαθητή, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.

7. Στη συνέχεια, ο ιατρός συμπληρώνει σε ελεύθερο κείμενο πληροφορίες για ενημέρωση του σχολείου, γνωμάτευση για συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής με ή χωρίς περιορισμούς, καθώς επίσης και παραπομπή σε ιατρό άλλης ειδικότητας εφόσον το κρίνει απαραίτητο, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την οικογένεια και το σχολείο φοίτησης και την τάξη του μαθητή. Εφόσον υπάρχει παραπομπή σε ιατρό συγκεκριμένης ειδικότητας, αυτός αναζητεί το ΑΔΥΜ του μαθητή με βάση τον ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ του και στη συνέχεια καταχωρίζει τη γνωμάτευσή του για τη συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής με ή χωρίς περιορισμούς,

8. Αφότου ολοκληρώσει τις ανωτέρω ενέργειες, ο ιατρός επιλέγει «Αποθήκευση» του ηλεκτρονικού ΑΔΥΜ, οπότε δημιουργείται η ιατρική βεβαίωση, την οποία εκτυπώνει.

9. Αφότου το ΑΔΥΜ εκδοθεί, ο λήπτης λαμβάνει:
α) γραπτό μήνυμα (sms), στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός βεβαίωσης (barcοde) και β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στο οποίο εμπεριέχεται, σε ηλεκτρονική μορφή, το έγγραφο του ΑΔΥΜ. Τα ανωτέρω αποστέλλονται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίστοιχα, που έχει δηλώσει ο λήπτης κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης. Σε περίπτωση που οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια των ανηλίκων μαθητών δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφησης, ο ιατρός τους παραδίδει το ΑΔΥΜ σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 3
Τύπος, περιεχόμενο, και αποδεικτική ισχύς εκδοθέντος Α.Δ.Υ.Μ.

1. Το Α.Δ.Υ.Μ. φέρει τις κάτωθι κατηγορίες δεδομένων:
α) στοιχεία του Α.Δ.Υ.Μ. και ειδικότερα: i) τον αριθμό του Α.Δ.Υ.Μ. (barcode), ii) την ημερομηνία έκδοσης, iii) τη διάρκειά του, εφόσον αυτό προβλέπεται, iv) το περιεχόμενο του Α.Δ.Υ.Μ. όπως περιγράφεται στο άρθρο 1.8 και v) το σκοπό χρήσης του Α.Δ.Υ.Μ.

β) στοιχεία του ιατρού που εξέδωσε το Α.Δ.Υ.Μ. και ειδικότερα: i) το όνομα, ii) το επώνυμο, iii) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), iv) την ειδικότητα, v) τον Α.Μ.Κ.Α., vi) την μονάδα υγείας του ιατρού. Ο ιατρός υπογράφει χειρόγραφα και να σφραγίζει το ΑΔΥΜ ή το υπογράφει ψηφιακά.

γ) στοιχεία του προσώπου στο οποίο αφορά το Α.Δ.Υ.Μ. και ειδικότερα: i) το όνομα, ii) το επώνυμο, iii) την ημερομηνία γέννησης, iv) τηλ. επικοινωνίας με την οικογένεια, v) σχολείο και τάξη φοίτησης.

2. Το Α.Δ.Υ.Μ. γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από τη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας και από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:

α) ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, ή

β) ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 1, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

 
Άρθρο 4
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Υγείας ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο ’’Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.’’ ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

2. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η σύνταξη και η έκδοση του ΑΔΥΜ μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προκειμένου να προσκομισθούν για κάθε νόμιμη χρήση.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 1 και στο άρθρο 3, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

4. Υποκείμενα των δεδομένων είναι: α) τα φυσικά πρό-σωπα στα οποία αφορούν το εκδοθέν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 1 ΑΔΥΜ, β) οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια των ανηλίκων μαθητών και γ) οι θεράποντες ιατροί – χρήστες της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι οποίοι συντάσσουν και εκδίδουν το ΑΔΥΜ.

5. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., υπό τον ρόλο της ως εκτελούσας την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των υπό επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

6. Η εφαρμογή διαλειτουργεί με το Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας παιδιού, μέσω του οποίου οι ιατρικές πληροφορίες αφενός καθίστανται προσβάσιμες στον εκάστοτε θεράποντα ιατρό και τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή και αφετέρου ενημερώνονται τα αντίστοιχα πεδία σύμφωνα με τις καταχωρήσεις του ιατρού στο ΑΔΥΜ.

7. Η εφαρμογή δύναται να διαλειτουργεί μελλοντικά και με άλλα πληροφοριακά συστήματα εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής έκδοσης του ΑΔΥΜ σύμφωνα με το άρθρο 1 εκκινεί με την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής

 

 

Νόμος 4917/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 67/31.03.2022
Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο εικοστό έβδομο
Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις – Ηλεκτρονική έκδοση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή – Τροποποίηση παρ. 1, 5 και 6 άρθρου 35 ν. 4816/2021

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), περί σύνταξης ιατρικών βεβαιώσεων από θεράποντες ιατρούς μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να συντάσσει ιατρικές βεβαιώσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του πρώτου εδαφίου είναι δυνατή η έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), όπως αυτό καθορίζεται με την υπό στοιχεία Φ.6/304/75662/Γ1/15.5.2014 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, περί καθορισμού του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Β΄ 1296)».

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021, περί των τρόπων ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσής τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσης με λήψη μηνύματος (sms), που περιλαμβάνει τον αριθμό βεβαίωσης (barcode) στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης και λαμβάνει το έγγραφο της ιατρικής βεβαίωσης στην αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ειδικά για την έκδοση του Α.Δ.Υ.Μ. ενημερώνονται με τους τρόπους του πρώτου εδαφίου οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια των ανήλικων μαθητών».

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021, περί της εξουσιοδοτικής διάταξης για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τις ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα είδη ιατρικών βεβαιώσεων που εμπίπτουν στη ρύθμιση του παρόντος, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία έκδοσής τους, ο τύπος, το περιεχόμενο και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης του Α.Δ.Υ.Μ., ο τύπος, το περιεχόμενό του και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1».