Ηλεκτρονικά η εγγραφή πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία από Δικαστικούς Επιμελητές

Αριθμ. απόφ. 250/7 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5726/29.09.2023
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από Δικαστικούς Επιμελητές για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
αποφασίζει:

Άρθρο 1

Στο τέλος της παρ. 6 του «Άρθρου 1Α» της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390), όπως προστέθηκε με το Άρθρο 1 της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 ίδια απόφασης (Β’ 2681), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 παρ. 1 του ν. 2664/1998 που περιέχονται σε έγγραφα που συντάσσουν οι Δικαστικοί Επιμελητές ή διακινούν οι ίδιοι κατά την κείμενη νομοθεσία και για τα οποία προβλέπεται νόμιμη προδικασία επίδοσης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο «Χρήστης» (Δικαστικός Επιμελητής) συμπληρώνει σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής τα στοιχεία της ηλεκτρονικής απόδειξης που έλαβε η ηλεκτρονική επίδοση που αυτός επιχείρησε για την ίδια πράξη στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Επιδόσεων (ΣΗΕ) που διαχειρίζεται η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας (ΟΔΕΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18407 οικ/05.06.2022 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Επικρατείας (Β’ 2318). Το υποβληθέν αίτημα για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης λαμβάνει αριθμό και ημερομηνία κατά το χρόνο υποβολής του στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας που ορίζεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 2664/1998 και, για την αποδοχή ή την απόρριψή του λαμβάνεται υπόψη η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής επίδοσης της ίδιας πράξης που προηγήθηκε, για να καταστεί αυτή υποστατή, σύμφωνα με το άρθρο 7 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Όταν η επίδοση έχει διενεργηθεί διά ζώσης, συνυποβάλλεται προς απόδειξη, σε σαρωμένη μορφή, το έγγραφο της έκθεσης επίδοσης.»
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2

Καθορισμός ημερομηνίας για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από Δικαστικούς Επιμελητές για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 2681) για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ίδιου ΝΠΔΔ για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία, σύμφωνα με το άρθρο 12 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, εφαρμόζονται από την 2 Οκτωβρίου 2023, για εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε έγγραφα, που, κατά την κείμενη νομοθεσία, συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικαστικούς Επιμελητές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης