Εμβάσματα υπηκόων τρίτων χωρών στο εξωτερικό μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων

emvasmataΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249/2014ΦΕΚ Α 73 – 24.03.2014

Άρθρο 123
Εμβάσματα υπηκόων τρίτων χωρών
1. Για την αποστολή χρηματικών εμβασμάτων στο εξωτερικό μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων ή άλλων επιχειρήσεων, από υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, απαιτείται η επίδειξη κατά τη συναλλαγή, εναλλακτικά, εν ισχύ άδειας διαμονής ή δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή δελτίου δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή δελτίου διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή δελτίου αιτούντος άσυλο ή άλλο προσωρινού τίτλου διαμονής ή ταξιδιωτικού εγγράφου με θεώρηση εισόδου.

2. Σε περίπτωση που το αποστελλόμενο ποσό υπερβαίνει το τεσσαρακονταπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ανά μήνα απαιτείται η τήρηση όλων των μέτρων συνήθους δέουσας επιμέλειας του άρθρου 13 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166). Για την εφαρμογή του β΄ εδαφίου, οι επιχειρήσεις του α΄ εδαφίου οφείλουν να τηρούν στοιχεία σχετικά με το ύψος των αποστελλόμενων εμβασμάτων ανά μήνα και ανά αποστολέα. Εφόσον δεν πληρούνται οι όροι των εδαφίων α΄ και β΄, η αιτούμενη συναλλαγή δεν διενεργείται. Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών τιμωρείται ο υπάλληλος του νομικού προσώπου ή όποιο άλλο πρόσωπο διενεργεί συναλλαγές του α΄ εδαφίου, εφόσον παραβαίνει από πρόθεση τις υποχρεώσεις των εδαφίων α΄ και β΄ και για την πράξη του δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις.

3. Στο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που διενεργεί συναλλαγές κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλεται, από την κατά νόμο εποπτεύουσα αρχή, διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο έως το εικοσαπλάσιο του ποσού της διενεργηθείσας κατά παράβαση των ανωτέρω συναλλαγής, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας.