Ηλεκτρονικά η λύση του συμφώνου συμβίωσης

Δυνατότητα λύσης συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα

 

Νόμος 4934/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 100/23.05.2022
Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 23
Λύση συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα – Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4356/2015

Στο άρθρο 7 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην περ. α΄ της παρ. 1 προστίθεται η δυνατότητα λύσης του συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα,

β) στην παρ. 2 προστίθεται η δυνατότητα ενημέρωσης του ληξιαρχείου για τη λύση του συμφώνου συμβίωσης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7  Λύση

1. Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται:

α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε αυτοπροσώπως είτε κατόπιν κοινής ψηφιακής δήλωσης που υποβάλλεται από τα μέρη,

β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.

2. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

3. Για τη διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη διατροφή μετά το διαζύγιο, εκτός αν τα μέρη παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα κατά την κατάρτιση του συμφώνου»

 
 

Άρθρο 24
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λύση συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 12 του ν. 4356/2015

Στο άρθρο 12 του ν. 4356/2015 (Α 181), α) η υφιστάμενη διάταξη τίθεται ως παρ. 1, β) προστίθεται παρ. 2 με αντικείμενο την εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία λύσης του συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα, και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων – Εξουσιοδοτήσεις

1. Άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν αξιώσεις των συζύγων μεταξύ τους, καθώς και αξιώσεις, παροχές και προνόμια έναντι τρίτων ή έναντι του Δημοσίου εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέρη του συμφώνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να προσαρμόζονται, όπου αυτό απαιτείται, οι κείμενες διατάξεις του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για την υλοποίηση της διαδικασίας λύσης του συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα»