Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 66/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 96/06.07.2017
Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Νομική Φύση της Σχολής
Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανώνεται δε και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα Οργανισμό (Ο/ΣΜΥΝ).

Σκοπός Λειτουργίας
Σκοπός της λειτουργίας της ΣΜΥΝ είναι να παρέχει στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) Υπαξιωματικούς με την κατάλληλη αγωγή και εκπαίδευση, που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητας και της εξειδίκευσης τους, για την κάλυψη των αναγκών του.

Αποστολή
1. Αποστολή της ΣΜΥΝ είναι να παρέχει στους σπουδαστές, αφενός μεν, την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή, αφετέρου δε, την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση.
2. Η Σχολή δύναται επίσης:
α. Να εκπαιδεύει Δόκιμους Υπαξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β. Να εκπαιδεύει αλλοδαπούς Δόκιμους Υπαξιωματικούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Οι σπουδαστές της Σχολής από την κατάταξή τους μέχρι την αποφοίτησή τους ονομάζονται «Δόκιμοι Υπαξιωματικοί»

Το κείμενο του Οργανισμού ΣΜΥΝ (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 66/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 96/06.07.2017)