Νόμος 4934/2022. Διασύνδεση Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηματολογίου

Νόμος 4934/2022. Διασύνδεση Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηματολογίου

 

Νόμος 4934/2022ΦΕΚ τεύχος Α 100/23.05.2022
Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ-ΛΕΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Άρθρο 3: Διαδικασία προσαρμογής
Άρθρο 4: Ανάθεση των εργασιών προσαρμογής
Άρθρο 5: Αρχές της διαδικασίας προσαρμογής
Άρθρο 6: Συλλογή αναγκαίων για τις εγγραφές στοιχείων
Άρθρο 7: Καταχώριση εγγραπτέων δικαιωμάτων
Άρθρο 8: Ανάρτηση δεδομένων προσαρμογής
Άρθρο 9: Αναμόρφωση των αρχείων
Άρθρο 10: Μετάπτωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Άρθρο 11: Στελέχωση των υπηρεσιών του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου και του υποκαταστήματος Κω

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
Άρθρο 12: Ηλεκτρονικό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηματολογίου – Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 2664/1998
Άρθρο 13: Δικαίωμα ειδικών ή καθολικών διαδόχων δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος να ζητήσουν διόρθωση στοιχείων πρώτης εγγραφής – Προθεσμία καταχώρισης αίτησης στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου – Άσκηση αίτησης όταν η διόρθωση αφορά σε οριζόντια ιδιοκτησία – Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 8 άρθρου 6 του ν. 2664/1998
Άρθρο 14: Προσθήκη περίπτωσης όπου απαιτείται η καταχώριση δικογράφου στο κτηματολογικό φύλλο και προθεσμία αυτής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 του ν. 2264/1998
Άρθρο 15: Προσθήκη περίπτωσης όπου απαιτείται η καταχώριση δικογράφου στο κτηματολογικό φύλλο και προθεσμία αυτής – Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 2664/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Άρθρο 16: Ανακατανομή θέσεων ανά κλάδο στην κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 17 του ν. 4512/2018
Άρθρο 17: Τομεάρχες Υποστήριξης Κτηματολογίου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 18 του ν. 4821/2021
Άρθρο 18: Ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων – Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 18 του ν. 4512/2018
Άρθρο 19: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στα Κτηματολογικά Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 26 του ν. 4512/2018
Άρθρο 20: Ρυθμίσεις σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων γεωτεμαχίων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19Α του ν. 2664/1998 και παρ. 2 άρθρου 102 του ν. 4623/2019
Άρθρο 21: Σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 22: Πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας
Άρθρο 23: Λύση συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα – Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4356/2015
Άρθρο 24: Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λύση συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 12 του ν. 4356/2015
Άρθρο 25: Αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 27 του ν. 4727/2020
Άρθρο 26: Κατασκευές κεραιών υπουργείων, πρεσβειών και διπλωματικών αποστολών – Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 29 του ν. 4635/2019
Άρθρο 27: Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 35 του ν. 4635/2019
Άρθρο 28: Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε περίπτωση καθυστερημένης επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 του ν. 4053/2012
Άρθρο 29: Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης και σύστημα «e-Διέλευσις» – Προσθήκη παρ. 17, 18 και 19 στο άρθρο 151 του ν. 4727/2020
Άρθρο 30: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου
Άρθρο 31: Ένταξη στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 10 του ν. 4918/2022
Άρθρο 32: Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων – Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 86 του ν. 4674/2020
Άρθρο 33: Ρύθμιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης – Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 4 άρθρου 50 του ν. 4779/2021

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 34: Καταχώριση μεταγραπτέων και εγγραπτέων πράξεων Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου Ικαρίας
Άρθρο 35: Ευεργέτημα πενίας – Προσθήκη άρθρου 15Α του ν. 693/1977
Άρθρο 36: Συμμετοχή των Προϊσταμένων κάθε τμήματος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως εισηγητών – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 4 του ν.δ. 1017/ 1971
Άρθρο 37: Αποζημίωση δικαστικού επιμελητή – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 15 του ν. 3226/2004
Άρθρο 38: Μέσος όρος βαθμών των υποψηφίων και κριτήρια επιλογής διδασκόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Διόρθωση παροραμάτων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 και παρ. 4 άρθρου 49 του ν. 4871/2021

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 39: Μεταβατική διάταξη ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή – Τροποποίηση άρθρου 64 του ν. 4809/2021
Άρθρο 40: Αθλητικά σωματεία που έχουν ιδρυθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών μονάδων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 και παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 2725/1999
Άρθρο 41: Διεύρυνση πιστοποιημένων χρηστών Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 41Ι του ν. 2725/1999
Άρθρο 42: Παράταση της θητείας της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας
Άρθρο 43: Μεταβατική κάλυψη λειτουργικών αναγκών του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» – Τροποποίηση άρθρου 137 του ν. 4876/2021
Άρθρο 44: Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης» στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άρθρο 45: Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων μελετών και έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες στέγασης αθλητικών ομοσπονδιών στο Ολυμπιακό
Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 47: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 48: Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4934/2022ΦΕΚ τεύχος Α 100/23.05.2022
Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις