Ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά και αντίγραφα από τα Κτηματολογικά Γραφεία

Ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά και αντίγραφα από τα Κτηματολογικά Γραφεία

 

Νόμος 4903/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 46/05.03.2022
Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 64
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2664/1998

Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο με την προσθήκη δυνατότητας υποβολής των εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, β) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα Κτηματολογικά Γραφεία οφείλουν να χορηγούν πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον και υποβάλλει σχετική αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο του, καταβάλλοντος τα τέλη και δικαιώματα της παραγράφου 2.

Η αίτηση που απευθύνεται στο Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο επιτρέπεται να υποβάλλονται και να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

Με όμοιο τρόπο είναι δυνατόν να καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώματα της παραγράφου

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καθορίζεται η ημερομηνία από την οποία η υποβολή των αιτήσεων του πρώτου εδαφίου για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά».

  

Άρθρο 65
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών – Προσθήκη άρθρου 20β στον ν. 2664/1998

Μετά το άρθρο 20α του ν. 2664/1998 (A΄ 275) προστίθεται άρθρο 20β ως εξής:

«Άρθρο 20β
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών

Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου για την εξωδικαστική διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών, επιτρέπεται να υποβάλλονται και να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καθορίζονται ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, το ειδικότερο περιεχόμενο και τα πεδία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά κατά την ψηφιακή υποβολή των αιτήσεων στα τηρούμενα βιβλία και κάθε θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία από την οποία η υποβολή των αιτήσεων του πρώτου εδαφίου στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά»

Άρθρο 66
Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 ν. 2664/1998

Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) τροποποιείται

α) με την αντικατάσταση της λέξης «ιδίως» από τη λέξη «περιοριστικώς»,

β) με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην περ. γ΄ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο διενεργούμενος στο Κτηματολογικό Γραφείο έλεγχος κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών είναι έλεγχος νομιμότητας. Κατ’ αυτόν ελέγχεται περιοριστικώς:

α) αν το Κτηματολογικό Γραφείο είναι αρμόδιο κατά τόπο,

β) αν το δικαίωμα στο οποίο αφορά η αίτηση και η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα Κτηματολογικά φύλλα περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων των οποίων ο νόμος επιτάσσει την καταχώριση,

γ) αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες από τον νόμο προϋποθέσεις για την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της. Ο έλεγχος αφορά αποκλειστικώς και μόνο στη νομιμότητα της πράξεως, της οποίας ζητείται η καταχώριση, χωρίς να δύναται να επεκταθεί σε άλλες πράξεις, σε προγενέστερο τίτλο κτήσης, σε εξέταση και συσχετισμό μεταγεγραμμένων τίτλων ή στον έλεγχο της ορθότητας της πρώτης έγγραφης και περιορίζεται στο αν από το περιεχόμενο της πράξης προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί εκείνες οι διατυπώσεις, που αν δεν τηρηθούν, ο νόμος ρητώς απαγορεύει την καταχώριση,

δ) αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, συνυποβάλλονται με την αίτηση, με πληρότητα και ακρίβεια, τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 δικαιολογητικά,

ε) αν το πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε εκποίηση ή του οποίου δικαίωμα επιδιώκεται να επιβαρυνθεί ή δεσμευτεί, αναγράφεται στο Κτηματολογικό βιβλίο ως δικαιούχος,

στ) αν ο εμφανιζόμενος κατά την υποβολή της αιτήσεως ως πληρεξούσιος, νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, νομιμοποιείται να προβεί στη ζητούμενη καταχώριση».