Ηλεκτρονικές Ιατρικές βεβαιώσεις. Πως γίνεται η έκδοση από τον θεράποντα ιατρό

Ηλεκτρονικές Ιατρικές βεβαιώσεις. Πως γίνεται η έκδοση από τον θεράποντα ιατρό

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο για κάθε νόμιμη χρήση 

 

Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να εκδίδει ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις, μετά από αίτημα του φυσικού προσώπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από αυτόν, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Αριθμ. 4062 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3549/03.08.2021
Καθορισμός των ειδών των ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων, της διαδικασίας έκδοσής τους, του τύπου και των ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτών, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Είδη ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων

1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να εκδίδει ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις, μετά από αίτημα του φυσικού προσώπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από αυτόν, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

2. Ο αιτών έχει δικαίωμα λήψης της βεβαίωσης είτε για τον εαυτό του ατομικά είτε για πρόσωπα επί των οποίων ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία ή για τα οποία έχει διορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.

3. Μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής δύνανται να εκδίδονται, ιδίως, οι κάτωθι τύποι ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων:

α) για κολυμβητήριο,
β) για γυμναστήριο,
γ) για συγκεκριμένο άθλημα,
δ) για κάθε προβλεπόμενη στο νόμο χρήση, η οποία πρέπει να αναγράφεται και να εξειδικεύεται στο κείμενο της ιατρικής βεβαίωσης.

Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης ιατρικών βεβαιώσεων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021

1. Η είσοδος του ιατρού στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 1 πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

2. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο ιατρός επιλέγει την μονάδα υγείας στην οποία βρίσκεται και αναζητεί τον λήπτη της βεβαίωσης καταχωρίζοντας σε ειδικό πεδίο στο σύστημα, εναλλακτικά:

α) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του λήπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, σε ειδικά πεδία του συστήματος, τα εξής στοιχεία του λήπτη, τα οποία αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.: i) ο Α.Μ.Κ.Α. ή ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α., ii) το όνομα, iii) το επώνυμο, iv) το πατρώνυμο, v) το μητρώνυμο, vi) η ημερομηνία γέννησης και η ηλικία, vii) το φύλο, viii) τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο/α επικοινωνίας).

β) άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο του λήπτη και ειδικότερα τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή τον Αριθμό Διαβατηρίου ή τον Αριθμό Διπλώματος Οδήγησης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ιατρός καταχωρίζει ο ίδιος τα στοιχεία της περ. Α΄ στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία, και κατ’ ελάχιστο: α) τον τύπο και τον αριθμό του ταυτοποιητικού στοιχείου, β) το όνομα του λήπτη, γ) το επώνυμό του και δ) την ημερομηνία γέννησης.

3. Στη συνέχεια, ο ιατρός επιλέγει τον τύπο της βεβαίωσης που επιθυμεί να εκδώσει και συμπληρώνει σε ελεύθερο κείμενο το περιεχόμενο της βεβαίωσης προσδιορίζοντας, ταυτόχρονα, τον ειδικό σκοπό χρήσης αυτής.

4. Αφότου ολοκληρώσει τις ανωτέρω ενέργειες, ο ιατρός δύναται να επιλέξει:

α) είτε «Αποθήκευση» της ηλεκτρονικής ιατρικής βεβαίωσης, οπότε και δύναται να επεξεργασθεί αυτήν σε μεταγενέστερο χρόνο πριν την εκδώσει,

β) είτε «Αποθήκευση και οριστικοποίηση» της ηλεκτρονικής ιατρικής βεβαίωσης. Σε αυτήν την περίπτωση η βεβαίωση οριστικοποιείται και εκδίδεται από το σύστημα.

5. Αφότου η βεβαίωση εκδοθεί, ο λήπτης λαμβάνει:

α) γραπτό μήνυμα (sms), στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός βεβαίωσης (barcοde) και

β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στο οποίο εμπεριέχεται, σε ηλεκτρονική μορφή, το έγγραφο της ιατρικής βεβαίωσης. Τα ανωτέρω αποστέλλονται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίστοιχα, που έχει δηλώσει ο λήπτης κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης.

Άρθρο 3
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Υγείας ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.” ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

2. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η σύνταξη και η έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον λήπτη.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

4. Υποκείμενα των δεδομένων είναι: α) τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αφορούν οι εκδοθείσες μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 1 ιατρικές βεβαιώσεις και β) οι θεράποντες ιατροί – χρήστες της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι οποίοι συντάσσουν και εκδίδουν τις ιατρικές βεβαιώσεις.

5. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., υπό τον ρόλο της ως εκτελούσας την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των υπό επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

Άρθρο 4
Τύπος, περιεχόμενο, και αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικής ιατρικής βεβαίωσης

1. Η ηλεκτρονική ιατρική βεβαίωση φέρει τις κάτωθι κατηγορίες δεδομένων:

α) στοιχεία της βεβαίωσης και ειδικότερα: i) τον αριθμό της βεβαίωσης (barcode), ii) την ημερομηνία έκδοσης, iii) τη διάρκειά της, όπου αυτή προβλέπεται, iv) το περιεχόμενο της βεβαίωσης σε ελεύθερο κείμενο και v) το σκοπό χρήσης της βεβαίωσης.

β) στοιχεία του ιατρού που εξέδωσε τη βεβαίωση και ειδικότερα: i) το όνομα, ii) το επώνυμο, iii) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), δ) την ειδικότητα, ε) τον Α.Μ.Κ.Α, στ) την μονάδα υγείας του ιατρού και ζ) την υπογραφή του ιατρού.

γ) στοιχεία του προσώπου το οποίο αφορά η βεβαίωση και ειδικότερα: i) το όνομα, ii) το επώνυμο, iii) το πατρώνυμο, iv) την ημερομηνία γέννησης, v) τον τύπο και τον αριθμό του ταυτοποιητικού στοιχείου που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση της βεβαίωσης (Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης).

2. Η ηλεκτρονική ιατρική βεβαίωση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:

α) ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, ή

β) ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 1, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Άρθρο 4
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 1 εκκινεί με την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  

Με διάταξη του νόμου 4816/2021, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), μέσω της οποίας ο θεράπων ιατρός εκδίδει ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο για κάθε νόμιμη χρήση

 

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 4816/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 118/09.07.2021
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 35
Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις

1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να συντάσσει ιατρικές βεβαιώσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του ιατρού, ο οποίος εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τους μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

3. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, ο ιατρός καταχωρίζει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) ή άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο του ενδιαφερομένου και καταχωρίζει λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης του ενδιαφερομένου στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα, και κατ’ ελάχιστο:

α) το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου,

β) την ημερομηνία γέννησής του και

γ) τον σκοπό χρήσης, όπου αυτός κατά νόμο προβλέπεται.

4. Η ιατρική βεβαίωση που εκδίδεται φέρει αριθμό βεβαίωσης (barcode) και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή, σε ηλεκτρονική μορφή, από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

5. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσης με λήψη μηνύματος (sms) που περιλαμβάνει τον αριθμό βεβαίωσης (barcode) στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης και λαμβάνει το έγγραφο της ιατρικής βεβαίωσης στην αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα είδη ιατρικών βεβαιώσεων που εμπίπτουν στη ρύθμιση του παρόντος, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία έκδοσής τους, ο τύπος, το περιεχόμενο και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.