Ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Κεραιοσυστημάτων Ραδιοφωνικών Σταθμών και ΝΕΡΙΤ

Αριθμ. απόφ. 746/5 – ΦΕΚ B 277 – 25.02.2015
Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Κεραιοσυστημάτων Νομίμως Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών και της ΝΕΡΙΤ σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4313/2014