Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Συμμετοχή του Δημοσίου στην αποπληρωμή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Συμμετοχή του Δημοσίου

Αριθ. 130377 – ΦΕΚ B 2723 – 16.12.2015
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α ́130) όπως ισχύει.

Άρθρο 1
Αντικείμενο−Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, που αφορούν τη διαδικασία, τα κριτήρια και το ύψος της συμμετοχής του Δημοσίου στην αποπληρωμή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, σχετικά με οφειλές που προκύπτουν από στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας, καθώς τα κριτήρια προσδιορισμού της ελάχιστης συνεισφοράς του οφειλέτη.

Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Ως «οφειλέτης» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου η οποία ορίζει σχέδιο διευθέτησης οφειλών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010.
2. Ως «πιστωτές» ορίζονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, των οποίων οι απαιτήσεις κατά του οφειλέτη έχουν ενταχθεί στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010.
3. Ως «διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα», νοείται το συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης) του συνόλου των μελών της οικογένειας στη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους που προκύπτει αφού αφαιρεθούν όλοι οι άμεσοι φόροι, οι εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, οι κρατήσεις του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου και η εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011, και αφού προστεθεί το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
4. Ως «δήλωση οικονομικής κατάστασης» νοείται η δήλωση του αιτούντα ως αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης − στην οποία αιτών δηλώνει τα πραγματικά του εισοδήματα (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης) κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Τα δηλούμενα στοιχεία επαληθεύονται και ελέγχονται, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Η δήλωση της οικονομικής κατάστασης καθώς και το σύνολο του εντύπου της αίτησης, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης των αρμόδιων υπηρεσιών να διεξάγουν τις απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντα και των μελών της ωφελούμενης μονάδος.
5. Ως «επαλήθευση στοιχείων» ορίζεται το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων του αιτούντα και των μελών της ωφελούμενης μονάδας που δηλώνονται στην αίτηση, σε αντιπαραβολή, συσχέτιση ή συνδυασμό με στοιχεία που αντλούνται από άλλα Μητρώα και βάσεις δεδομένων.
6. Ως «ελάχιστη συνεισφορά» νοείται το ποσό που αντιστοιχεί σε τμήμα του ποσού της μηνιαίας δόσης, όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, και προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Η καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς αποτελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010  προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Δημοσίου.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/12/2723_2015.pdf”]

Σχετικά: για το άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010
Αριθμ. πράξης 54/15.12.2015 – ΦΕΚ B 2740 – 16.12.2015
Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/12/2740_2015.pdf”]