Δημόσιο. Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας αυτής και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

(ΦΕΚ Α 176/09-08-2013)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,

2.την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση
κατεπείγοντος θέματος σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’/90), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κατάσχεση κινητών στα χέρια του
οφειλέτη κατά το μήνα Αύγουστο και κατά τις άλλες εξαιρετέες ημέρες και ώρες, σε περίπτωση
υψηλών βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις
φοροδιαφυγής,

3.τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων –
Α’/90) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

«Σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα και έχουν
συνολική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς το Δημόσιο, άνω του ποσού των
50.000 ευρώ, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, η κατάσχεση κινητών
στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας αυτής και καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους. Στη κατάσχεση κατά τις νυχτερινές ώρες παρίσταται ως μάρτυρας δημόσιος
υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του
Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λευκάδα, 7 Αυγούστου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗ,
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ,
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ