Υποχρέωση πρόσληψης τυφλών τηλεφωνητών στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ

Υποχρέωση πρόσληψης τυφλών τηλεφωνητών στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α ́της παρ.5, του άρθρου 2 και της περ. α ́της παρ.6, του άρθρου 3, του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α ́) όπως ισχύει, οι φορείς του δημοσίου τομέα όπως προσδιορίζονται στην παρ.8 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών