ΑΣΕΠ 7Κ/2018. Πρόσληψη 158 πτυχιούχων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στη ΔΕΔΔΗΕ

ΑΣΕΠ 7Κ/2018. Πρόσληψη 158 πτυχιούχων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στη ΔΕΔΔΗΕ

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής ΠΕ, Τεχνολογικής ΤΕ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕ στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»ΑΣΕΠ 7Κ/2018 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 18/14.06.2018
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 110

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 10

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 38

Αιτήσεις από 02-07-2018 έως τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Ιουλίου 2018 (παράταση)

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ως κατωτέρω, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

Για όλες τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, όπως αναφέρονται παρακάτω.ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α): Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εκμετάλλευση των δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ), εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και των λειτουργιών της Εταιρείας, των Κέντρων Ελέγχου Δικτύων Διανομής και άλλα συναφή θέματα αντίστοιχα του γνωστικού αντικειμένου, της θέσης αρμοδιότητάς τους.

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (Τ1/Ζ) – ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τ2/Ζ) – ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΟ1/Ζ): Σχεδίαση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών και βάσεων δεδομένων, καθώς και επιστασία συντήρησης και επισκευής υπολογιστών και δικτύων.

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΔΟ1/Α): Απασχολούνται στις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες της Εταιρείας, εφαρμόζοντας όλες τις προβλεπόμενες νομοθετικές και εσωτερικές σχετικές διαδικασίες.

ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ3/Α): Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εκμετάλλευση των δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ), εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και των λειτουργιών της Εταιρείας, των Κέντρων Ελέγχου Δικτύων Διανομής και άλλα συναφή θέματα αντίστοιχα του γνωστικού αντικειμένου, της θέσης αρμοδιότητάς τους.

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (Τ4/Α): Απασχολούνται στα Κέντρα Ελέγχου Δικτύων Διανομής, στα εναέρια και υπόγεια δίκτυα ΗΕ, καθώς και σε εργασίες κατασκευής, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, σε Υποσταθμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Ιουλίου 2018 (παράταση)

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Η Προκήρυξη και Οι θέσεις ανά κλάδο / ειδικότητα