Υπουργείο Υγείας. Προκήρυξη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 11η Αυγούστου 2017. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 25η Αυγούστου 2017. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 25η Αυγούστου 2017 είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

1. Ιατροί που είχαν συμμετάσχει σε Προκηρύξεις–Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος του Υπουργείου από το 2011, καταθέτουν αίτηση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός κι αν τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή, τα οποία και συμπληρώνουν). Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η σαφής αναφορά στην προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε λάβει μέρος ο υποψήφιος( όπου και είχε καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά), καθώς και σε ποια κατηγορία ιατρών, υπόχρεων ή επί θητεία, είχε καταθέσει αίτηση.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι ιατροί που ενδιαφέρονται για υπηρεσία υπαίθρου “επί θητεία”.



3. Οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής προηγούνται στην επιλογή θέσεων των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου και των ιατρών επί θητεία. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου προηγούνται επίσης των ιατρών επί θητεία.

4. Ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής με ηλικία άνω των 50 ετών, επιλέγουν θέσεις μόνο σε περιοχές άγονες και προβληματικές Α ́κατηγορίας, όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ.131/1987 (Α ́73).

5. Ιατροί (υπόχρεοι και επί θητεία) που υπηρετούν με παράταση, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα προκήρυξη.

6. Οι ιατροί (υπόχρεοι και επί θητεία) που δεν έχουν δικαίωμα επιλογής θέσης, σύμφωνα με την αριθμ. Α2γ/Γ.Π.οικ.26519/2015 απόφαση, (8) σχετικό, θα αναγράφουν στην αίτηση και στο πεδίο «ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» τη φράση «Χωρίς δικαίωμα επιλογής θέσης».

7. Το έντυπο της αίτησης χορηγείται από την υπηρεσία, ενώ είναι αναρτημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.moh.gov.gr), μαζί με την προκήρυξη.

8. Η σειρά επιλογής των κωδικών–θέσεων εκφράζει και τη σειρά προτίμησης, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η επιλογή όλων των θέσεων καθώς και του Νομού.

Αρχεία (www.moh.gov.gr)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10-8 2017.pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ.pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ.pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ.pdf
Πίνακας διαθέσιμων καταλυμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.pdf
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΕΚ 736.pdf
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΕΚ 2961.pdf