Ύψος αμοιβής και αριθμός επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών ΕΟΠΥΥ

Ο ανώτατος αριθμός των μηνιαίων επισκέψεων των συμβεβλημένων θεραπευτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ καθορίζεται ανά μήνα σε τριακόσιες (300) από 1-4-14 έως και 30-6-2014.

Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται σε δέκα € (10) ανά επίσκεψη. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.

Ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τις συμβάσεις αυτές πριν την παρέλευση του τριμήνου, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση των θεραπευτών ιατρών δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία καταγγελίας των συμβάσεων.

– – –
Αριθμ. Υ9α/οικ 37139 – ΦΕΚ Β 1181 – 08.05.2014

Καθορισμός ύψους αμοιβής και αριθμού επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Ο ανώτατος αριθμός των μηνιαίων επισκέψεων των συμβεβλημένων θεραπευτών ιατρών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται ανά μήνα σε τριακόσιες (300) από 1-4-14 έως και 30-6-2014.

Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται σε δέκα € (10) ανά επίσκεψη. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τις συμβάσεις αυτές πριν την παρέλευση του τριμήνου, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση των θεραπευτών ιατρών δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία καταγγελίας των συμβάσεων.

Η προκύπτουσα δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0671.00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Σχετικά: Συμβεβλημένοι ΕΟΠΥΥ. Αναζήτηση συμβεβλημένων παρόχων υγείας από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ