Και μέσω των ΚΕΠ η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ετεροδημότη

Και μέσω των ΚΕΠ η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ετεροδημότη

Η καταχώρηση και εκτύπωση των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων ετεροδημότη και Έλληνα εκλογέα κατοίκου ΕΕ, μπορούν να διεκπεραιώνονται και από τα ΚΕΠ
Αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.15/1/2192 – ΦΕΚ Τεύχος Β 326/08.02.2019
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ετεροδημότη, αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης Έλληνα εκλογέα κατοίκου ΕΕ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Η καταχώρηση και εκτύπωση των ακόλουθων αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων που αφορούν διοικητικές διαδικασίες και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών μπορούν να διεκπεραιώνονται και από τα ΚΕΠ, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος των ΚΕΠ (eKEP), το οποίο θα έχει πρόσβαση στις αντίστοιχες διαδικτυακές εφαρμογές του ΥΠ.ΕΣ. μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.ΕΣ.

I. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΗ

II. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΛΟΓΕΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ε.Ε.

2. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος των ΚΕΠ «eKEP» κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας καθώς επίσης και δυνατότητα/διαδικασία τεχνικής υποστήριξης (Help Desk).

3. Η έναρξη διεκπεραίωσης μέσω των ΚΕΠ των διαδικασιών υπό στοιχεία Ι. και II. της παρ. 1, ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. (ΦΕΚ Τεύχος Β 326/08.02.2019)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ετεροδημότης είναι ο εκλογέας που εκδηλώνει ενδιαφέρον να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του τους συνδυασμούς της εκλογικής περιφέρειας όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.

Π.χ. δημότης του Δήμου Καβάλας που διαμένει στον Δήμο Θεσσαλονίκης και επιθυμεί να ψηφίσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης τους υποψηφίους της εκλογικής Περιφέρειας Καβάλας.

Ετεροδημότες. Πως υποβάλλεται η αίτηση και πως ψηφίζουν

Οδηγίες για την συμπλήρωση αίτησης ετεροδημοτών ηλικίας 17 ετών γεννηθέντων το έτος 2002

http://www.ypes.gr/eterapp18/