Κανονισμός λειτουργίας των ΙΕΚ της ΔΥΠΑ

Αριθμ. 81127 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4796/12.09.2022
Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

 

Ο Κανονισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)