Κάρτες πληρωμής και παροχή POS και στις καταχωρισμένες στον Τειρεσία επιχειρήσεις

Με διάταξη του νόμου 5108/2024 «ξεμπλοκάρουν» τα POS περίπου 4.000 επιχειρήσεων από τον Τειρεσία. Ορίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2025 οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση επιχείρησης για κατάρτιση σύμβασης για υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωμών, παροχής τερματικών ΡOS κ.λπ. επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας κ.λπ.. όταν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παρόχων. Η παράβαση του μέτρου συνιστά χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

 

Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 5108/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 65/02.05.2024
Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 65
Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν. 4557/2018 (Α΄139), πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 1 του άρθρου 18 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. – ν. 5104/2024, Α΄ 58) (πάροχοι) δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση οντότητας της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κ.Φ.Δ. για κατάρτιση σύμβασης με αντικείμενο μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 18 του Κ.Φ.Δ., επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας, ή ότι εν γένει η οντότητα που επιθυμεί να συνδεθεί πραγματοποιεί συναλλαγές υψηλού ρίσκου ή αμφισβητούμενης νομιμότητας, όταν η πρόταση περιλαμβάνει τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παρόχων που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία της σύμβασης, όπως ενδεικτικά προκαταβολή ετήσιας αμοιβής, παροχή εγγύησης και δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος από την πραγματοποίησή τους.

2. Για κάθε παράβαση της παρ. 1 επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δύναται να εξειδικεύονται οι τρόποι εξασφάλισης των απαιτήσεων των παρόχων που πρέπει να περιέχονται στην πρόταση της παρ. 1 και, ιδίως να ορίζονται:

α) η ελάχιστη προκαταβολή ετήσιας αμοιβής τους,
β) το ποσό της εγγύησης που πρέπει να τους παρασχεθεί, και
γ) το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την πραγματοποίηση των συναλλαγών μέχρι την εκκαθάρισή τους, το οποίο θεωρείται επαρκές για την εξασφάλιση των απαιτήσεων.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων της παρ. 1.

5. Οι παρ. 1 έως 4 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

 

 

Σχετικά: Τειρεσίας ΑΕ. Ηλεκτρονικά η ενημέρωση των πολιτών για τις οφειλές τους

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης