Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή όλων των καταστάσεων του ΚΒΣ η 28-11-2013

Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής όλων των καταστάσεων του ΚΒΣ (π.δ 186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ανεξαρτήτως του καταληκτικού ψηφίου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υπόχρεου, ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2013.

Πηγή: minfin.gr