Καταργείται η διεκπεραίωση από τα ΚΕΠ διαδικασιών ΟΠΕΚΑ και ΜΤΠΥ

Καταργείται η διεκπεραίωση από τα ΚΕΠ διαδικασιών ΟΠΕΚΑ και ΜΤΠΥ

 

Αριθμ. 9568 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ τεύχος Β 1315/21.03.2022
Κατάργηση διεκπεραίωσης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) διοικητικών διαδικασιών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την κατάργηση των κάτωθι διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Ο.Π.Ε.Κ.Α. και Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες διεκπεραιώνονται και από τα Κ.Ε.Π. ως εξής:

α) Οι παρ. α4, θ1, θ2, θ4 και θ6 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/10264/1.4.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 726).

β) Οι παρ. 3, 9 και 10 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/18/17543/13.11.2007 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 2251).

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως