Κατάργηση βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας για τα φορτηγά κάτω των 4.000 χιλιογράμμων

fortigaΥπουργείο Οικονομικών
Αθήνα 04/03/2014
Αρ. πρωτ.: 5005671

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 128 του Ν.4199/2013 – Κατάργηση βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας για τα φορτηγά κάτω των 4.000 χιλιογράμμων.

Κοινοποιούμε το άρθρο 128 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216/A) για ενημέρωση και εφαρμογή, καθώς και τις αριθμ. πρωτ. Β/οικ.52536/4730/13/24.10.2013 {Μέρος Ε – άρθρο 128) (ΑΔΑ:ΒΛΛΤ1-ΒΞ5) και Α1/61330/5462/16.12.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΛ1-ΑΤΞ) εγκυκλίους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, αναφορικά με την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης της κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

Ειδικότερα, από 11.10.2013, ημερομηνία έναρξης ισχύος των ως άνω διατάξεων, καταργείται η υποχρέωση τήρησής του, κατά τα προβλεπόμενα στο ΝΔ 1146/1972 (ΦΕΚ 64/A), βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας για τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων.

Σε ότι αφορά τη μεταβίβαση, αυτή θα διενεργείται με σχετική πράξη επί του τίτλου κυριότητας, που σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις θεωρείται, για τα άνευ αριθμού κυκλοφορίας οχήματα, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό ταξινόμησης οχημάτων ή το πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, ενώ για τα έχοντα αριθμό κυκλοφορίας, η άδεια κυκλοφορίας αυτών.

Στην περίπτωση που από το παραστατικό τελωνισμού προκύπτει απαγόρευση μεταβίβασης της κυριότητας αυτού, λόγω μη παρέλευσης του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος της δεκαετίας από την παραλαβή του με απαλλαγή από δασμούς και φόρους, η πράξη της μεταβίβασης ενεργείται εφόσον καταβληθούν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή οι οφειλόμενες επιβαρύνσεις ενώ στην περίπτωση που έχει παρέλθει το ανωτέρω ισχύον περιοριστικό διάστημα η πράξη της μεταβίβασης ενεργείται κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

Τέλος, υπενθυμίζεται η υποχρέωση αναγραφής στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ταξινόμησης οχημάτων κατά την ατελή παράδοση αυτών, δυνάμει του άρθρου 7 του Α.Ν. 896/37 (ΦΕΚ 395/A) και του άρθρου 8 του Ν. 1567/85 (ΦΕΚ 171/A), της απαγόρευσης μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης αυτών, πριν από την παρέλευση του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος της δεκαετίας, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.